simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܠܪܚܡܐ̈ : ܫܘܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܒܬܪ ܒܫܘܚܕܐ ܐܠܨ ܀ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܪܕܦ ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ
IsaacAnt:memHom ܝܕܥܬܟ ܀ ܐܝܟ ܕܠܪܚܝܠ ܘܠܠܝܐ : ܡܕܟܬܗ̇ ܡܪܝ ܠܒܪܝܬܟ . ‏ ܒܬܪ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܦ ܠܝ ܚܘܐ ܕܠܐ ܐܠܐܐ : ܠܡܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܕܪܘܫܐ̈ . ‏ ‏ܚܣ ܠܗ̇ ܕܬܛܠܘܡ ܦܘܪܩܢܐ : ܕܥܒܕ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ ܗܘ ܘܬܪܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܀ ‏ ܚܣ ܠܗ̇ ‏ܠܥܕܬܐ ܕܬܫܬܪܓܠ : ܘܬܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܫܘܠܡܗ . ܕܡܘܬ̥ܗ ܐܝܟܐ ܚܙܝܐ ܠܟ : ܕܒܫܘܐܠܘܗܝ̈ ܣܒܟ ܐܢܬ ܀ ܒܬܪ : ܠܘ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܐܝܟܐ ܦܓܥ ܒܟ ܫܘܪܝܗ : ܕܬܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܝܩܝܪܬܐ̈ : ܟܕ ܙܐܠܝܢ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܀ ܗܐ ܡܫܐܠܝܢ ܠܓܢܝܚܬܐ̈ : ܒܬܪ ܠܒܟܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܩܛܘܠܐ̈ : ܕܢܥܩܒܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܘܢ . ܢܦܩܘ
IsaacAnt:memHom ܦܪܨܘܦܐ . ‏ ‏ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܡܝܬ ܒܫܪܪܐ : ܘܥܠ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܬܪ : ܡܝܬ ܦܠܢ ܬܢܝܢ ܝܕܘܥܘܗܝ̈ ܀ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܬܢܝܢ ܠܗ : ܠܡܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܟܪܟܐ . ‏ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ‏ ‏ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܘܦܠܝܓܐ̈ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܙܩܝܦ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ ܫܩܝܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܀ ܥܠܬ̥ ܠܚܠܘܠܐ ܕܟܢܫܗ̇ ܒܬܪ ܫܩܝܐ ܚܠܝܐ : ܕܡܙܓܬ̥ ܠܝ ܒܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܐܡܪܬ̥ ܗܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܀ ܕܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܒܬܪ ܀ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܟܬܒܬ̥ : ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܕܗܝܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܦܠܓܐ ܗܫܐ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܦܠܓܐ ܀ ܒܬܪ : ܐܘ ܐܟܪܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ : ܡܕܡ ܚܕܬ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܩܠܐ ܕܢܘܚܡܐ : ܡܨܐ ܕܢܥܝܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܒܬܪ : ܐܘ ܣܢܐ ܦܓܪܗ ܘܛܘܗܡܗ . ‏ ‏ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ
IsaacAnt:memHom ܩܠܝܠ‏ ‏ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ : ܘܗܘܐ ܬܪܝܢ ܒܚܕ ܒܬܪ ܀ . . . . . . . . . ‏ ‏ܘܡܢܗ ܬܘܒ
IsaacAnt:memHom ܛܥܡܗ̇ ܀ ܗܫܐ ܕܡܢ ܣܘܦܐ̈ ܠܣܘܦܐ̈ : ܐܨܘܬܐ ( ܠܝܫܐ ) ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ) ܗܘܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ . ‏ ‏ܚܕܐ ܚܛܬܐ ܐܫܬܕܝܬ ܒܗ̇ : ܘܢܓܕܬܗ