simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܕܥܠܡܐ ܘܥܘܬܪܗ ܫܒܩ ܠܗ ܀ ܩܪܘܒ ܗܫܐ ܚܙܝ ܠܦܐܝܘܬܗ : ܒܬܪ ܚܘܪ ܒܗ ܒܥܬܝܪܐ ܝܘܡܢ : ܟܕ ܗܘ ܒܥܠܡܐ ܘܒܥܘܬܪܗ . ܘܚܙܝ ܬܘܒ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܠܥܬܝܪܐ ܀ ܡܐ ܕܩܡ ܩܨܐ ܥܠ ܬܪܥܗ : ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܫܪܐ ܒܬܪ ܒܗ : ܫܘܦܪܗ ܕܥܠܡܐ ܬܚܙܐ ܒܗ . ܗܦܘܟ ܬܘܒ ܘܚܙܝ ܦܪܘܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܒܬܪ ܫܪܪܐ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܐܠܘܠܐ ܕܝܬܝܪܝܢ ܗܘܘ : ܝܘܬܪܢܐ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ : ܚܙܩܝܐܝܠ ܗܘ ܡܫܪܝܢܗ . ‏ ‏ܗܘ ܫܪܝ ܒܚܒܝܫܘܬܐ : ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܥܕܡܐ ܠܡܐܟܠ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܐܫܕܐ ܒܬܪ ܀ ܠܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܐ ܢܩܝܦ : ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܨܒܝܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܝܐ̈ . ܕܥܡܗܘܢ ܬܣܡܘܟ ܠܢܝܚܐ : ܘܬܫܟܚ ܬܙܟܐ ܒܥܠܕܪܟ ܀ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܠܝܘܠܦܢܟ ܀ ܡܟܝܠ ܕܐܘܪܚܐ ܐܘܚܕܬܟ : ܬܪܘܨ ܦܘܩ
IsaacAnt:memHom ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܬܥܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ ܕܬܩܢܐ ܢܦܫܟ ܒܬܪ ܡܬܠܚ ܡܚܬ ܀ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ̈ ܥܕܪܬܟ : ܠܐ ܬܝܬܐ ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܫܚܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ . ‏ ‏ܒܕܪ ܥܘܪܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܐܣܐ̈ : ܐܓܘܓܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ̈ ܀ ܘܕܠܐ ܡܨܐ ܚܠܕ ܦܓܪܗ :
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܟ : ܕܡܢ ܐܕܡܬܐ ܡܫܟܚ ܠܟ . ‏ ‏ܘܝܐܝܘܬܟ ܟܠܗ̇ ܥܘܦܝܐ ܒܬܪ ‏ ‏ܦܐܝܘܬܟ ܐܢ ܡܬܥܩܒܐ : ܡܢ ܢܦܬܐ ܫܘܚ ܨܘܪܬܟ̈ ܀ ܐܢ ܥܠ ܐܢܫ
IsaacAnt:memHom ܣܟܠܘ ܢܨܪܦ ܠܢ ܀ ܒܘܚܪܢܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܢ : ܕܥܒܕܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܒܬܪ ܣܓܝ ܒܪܘܝܐ : ܕܠܝܨܪܢ ܐܓܥܠ ܫܒܛܐ . ܕܟܕ ܠܐ ܟܠܐ ܡܢ ܣܟܠܘ :
IsaacAnt:memHom ܕܒܠܥܢ . ܢܣܒܝܢܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ : ܫܘܒܩܢܐ ܚܠܦ ܡܪܕܘܬܐ ܀ ܐܣܝܐ ܒܬܪ ܠܢ ܥܠ ܕܚܛܝܢܢ ܀ ܘܐܝܟ ܕܐܬܚܣܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ : ܡܢ ܥܘܠܢ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܬܐ ܘܐܬܒܩܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ : ܕܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ : ܐܬܪܥܡܘ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ . ܕܠܐ ܝܠܦܘ ܥܠ ܗܘ ܕܝܢܐ : ܕܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܨܠܚܘ ܘܙܟܘ : ܫܩܠܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܓܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܚܛܦܘ ܘܩܢܘ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܩܢܝܢܐ̈ ܕܫܒܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ ܀ ܚܘܪ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܬܒܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ : ܐܢ ( ܦܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܒܝ ܫܘܟܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܪܕܘܦܗ ܀ ܡܢܘ ܟܪܝܗܐ ܕܒܚܫܘܗܝ̈ : ( ܠܩܪܒܐ ܪܗܛ ܥܐܠ . ܘܚܠܦ ܒܬܪ : ܘܒܥܐ ܠܗ ܟܡܐܢܐ ܘܥܪܩ . ܘܐܝܬ ܕܫܡܛ ܓܐܪܐ ܡܢܗ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܩܠܐ̈ : ܕܕܪܝܟ ܗܘ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܗܝ : ܒܬܪ ܀ ܡܢܢ ܗܘ ܡܬܛܦܝܣ ܒܠܚܘܕ : ܘܦܝܣܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܠܐ ܐܙܠ
IsaacAnt:memHom ܡܪܟܒܬܐ . ܘܐܝܟ ܥܪܦܠܐ̈ ܥܒܝܬܐ̈ : ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܩܠܝܠܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܐܬܘܢܐ : ܣܠܩ ܒܝܢܬ ܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܐܝܟ ܚܠܐ ܐܦ ܬܢܢܐ : ܥܛܪ
IsaacAnt:memHom ܕܓܪܥ : ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܚܝܠܐ ܠܢܨܚܢܐ . ‏ ‏ܓܙܡܐ ܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܗܟܢܐ ܒܨܪ ܚܝܠܗ : ܐܝܟ ܕܢܙܝܪܐ ܒܡܕܟܝܐ ܀ ܓܙܡ ܫܡܫܘܢ
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ . ܙܪܥܬ ܣܘܢܩܢܐ ܒܦܪܚܬܐ̈ : ܕܡܢܐ ܬܥܡܠ ܬܬܩܢ ܠܗ̇ ܀ ܒܬܪ : ܡܢ ܝܠܕܐ ܩܕܡܐ ܦܣܩܬ̥ ܀ ܘܐܠܘ ܪܓܙܬ̥ ܪܒܘܬܟ : ܠܐ ܨܪܬ̥