simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܡܬܢܚܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܝܪܘܬܐ :
IsaacAnt:memHom . ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܢܘܚܡܐ : ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom : ܟܕ ܬܢܗ ܒܬܪ ܡܪܗ ܀ ܕܟܠܢ
IsaacAnt:memHom ܩܘܕܫܐ : ( ܒܬܪ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܕܢܦܩܘ : ܒܬܪ ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܢ ܩܠܐ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ :
IsaacAnt:memHom ܀ ܪܗܛ ܣܝܦܐ ܒܬܪ ܡܠܟܐ̈ : ܘܠܬܝܒܐ̈
IsaacAnt:memHom . ܪܗܛ ܫܒܛܐ ܒܬܪ ܥܘܠܐ : ܘܥܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܪܥܝܢܟ : ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܟ . ܡܓܪ
IsaacAnt:memHom : ܠܐ ܛܥܐ ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ
IsaacAnt:memHom ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ . ܒܬܪ ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ
IsaacAnt:memHom ܛܢܦܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ :
IsaacAnt:memHom ܗܘܐ : ܚܙܩܝܐ ܒܬܪ ܕܙܟܐ . ܘܒܨܠܘܬܗ
IsaacAnt:memHom ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܠܫܪܪܐ : ܘܪܗܛܘ ܒܬܪ ܡܡܘܢܐ . ܡܣܟܢܐ
IsaacAnt:memHom ܫܘܝܐܝܬ ܀ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘ ܥܒܕܐ :
IsaacAnt:memHom ܟܠܗܘܢ : ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܕ ܚܬܡ
IsaacAnt:memHom ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ : ܪܗܛܝܢ