simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܥܝܪܘܬܐ : ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܒܬܪ ܚܛܝܐ̈ ܀ ܫܢܬܗܝܢ ܓܝܪ ܫܘܝܐ ܗܘܬ : ܕܟܠܢܫ ܐܟܚܕ ܡܬܢܚܡ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ : ܗܘܐ ܗܘ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܒܗܬܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܪܫܝܥܐ̈ : ܒܬܪ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܕܣܟܠܬܐ̈ : ܘܩܝܡ ܗܘܐ ܕܚܟܝܡܬܐ̈ . ܐܦ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܪܗ ܀ ܕܟܠܢ ܢܕܡܟ ܫܘܝܐܝܬ : ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܣܪ ܕܡܟܬܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗܐ ܫܠܝܚܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܢ : ܟܕ ܬܢܗ
IsaacAnt:memHom ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀ ܘܡܫܪܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܨܝܕ ܟܐܢܐ̈ : ܘܒܥܘܠܐ̈ ܒܬܪ ܣܛܢܐ : ܡܠܦܢܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ : (
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
IsaacAnt:memHom ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀ ܡܠܬܝ ܐܘܩܕܬܗ ܠܠܒܗ : ܕܐܪܡܝܐ ܕܢܟܪܙ ܒܬܪ : ܥܠ ܕܐܫܬܕܪ ܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ . ܥܘܝ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܠ ܕܢܦܩܘ :
IsaacAnt:memHom ܟܠ ܐܢܫ : ܦܐܫ ܒܐܪܥܐ ܒܥܘܢܕܢܐ . ܘܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܦܐ : ܒܬܪ . ܢܚܙܐ ܡܢ ܚܣܝܪܝܢܢ : ܕܠܡܚܙܩ ܠܢ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܗܢ ܩܠܐ
IsaacAnt:memHom ܡܠܟܐ̈ : ܘܠܬܝܒܐ̈ ܠܐ ܐܗܪ . ܪܘܡܚܐ ܕܩܪܬ ܠܛܪܘܢܐ̈ : ܒܬܪ . ܣܬܐ ܡܟܠܠܬܐ ܥܕܬܟ : ܬܛܠ ܥܘܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܀ ܪܗܛ ܣܝܦܐ
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܐ : ܘܥܘܠܐ ܒܟܠܢܫ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܀ ܚܕ ܟܐܢܐ ܕܢܛܪ ܐܘܪܚܗ : ܒܬܪ ܀ ܡܢ ܪܫܐ ܠܥܩܒܐ ܐܪܓܙܘ : ܘܡܢ ܪܫܐ ܠܥܩܒܐ ܚܒܠܘ . ܪܗܛ ܫܒܛܐ
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܢܟ . ܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܕ ܚܙܐ : ܠܐܝܟܐ ܨܠܝܐ ܡܚܫܒܬܟ ܀ ܡܢܟ ܒܬܪ ܠܗ̇ : ܠܚܕܐ ܢܦܫܐ ܕܢܨܘܕܝܗ̇ ܀ ܡܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟ : ܘܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܦܐܪܝ̈ ܕܗܒܐ : ܝܕܥ ܗܘ ܕܟܡܐ ܡܪܝܪ . ܘܟܠ ܒܬܪ : ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܦܠ . ܘܕܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ : ܠܐ ܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܒܡܥܝܢܐ ܀ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܠܟ ܐܦܝܟ̈ : ܒܬܪ ܢܬܥ ܛܠܠܗ ܀ ܗܦܟܐܝܬ ( ܗܘ ܡܗܠܟ ܠܟ : ܡܡܘܢܐ ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ : ܚܛܝܬܐ ܒܓܠܝܐ ܫܡܫ ܗܘܐ ܀ ܕܒܛܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܒܛܠܢܗ ܀ ܐܦ ܗܘ ܥܡܐ ܕܒܕܒܪܐ : ܐܚܢܦ ܗܘܐ ܒܥܐܕܐ ܛܢܦܐ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܙܟܐ . ܘܒܨܠܘܬܗ ܐܣܝ ܡܪܥܗ : ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܥܠ ܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܣܡܐ ܒܬܪ ܘܥܘܡܩܐ ܫܠܝܛܐ ܀ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ : ܚܙܩܝܐ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܒܬܪ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܡܡܘܢܐ . ܡܣܟܢܐ ܕܐܡܪ ܩܘܫܬܐ : ܓܥܝܪ ܗܘ ܣܓܝ ܠܫܠܝܛܐ ܀ ܒܬܪ : ܘܡܪܚܡ ܠܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܠܗ ܀ ܒܕܓܘܢ ܫܒܩܘܗܝ ܠܫܪܪܐ : ܘܪܗܛܘ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܥܒܕܐ : ܠܚܕ ܚܕ ܩܪܐ ܒܥܕܢܗ . ܐܝܟ ܚܫܠܬܐ̈ ܕܡܬܐܪܫܢ̈ : ܒܬܪ . ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ ܥܒܕܐ : ܘܗܢܘܢ ܦܥܠܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܀ ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܚܕ ܥܕ ܚܬܡ . ܚܘܫܒܐ ܠܐ ܡܬܪܥܐ : ܕܗܢܐ ܥܒܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܘ ܀ ܒܬܪ : ܐܣܟܡܐ̈ ܕܠܟ ܐܫܬܥܝܬ̥ ܀ ܒܚܕ ܡܐܢܐ ܐܬܝܢ ܟܠܗܘܢ : ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܚܕ : ܪܗܛܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܓܘܢܢܐ̈ . ܐܝܟ ܗܢܐ ܢܚܬܐ ܡܡܬܘܡ : ܠܐ ܩܡ ܒܬܪ ܠܓܘܢܐ̈ ܫܪܝܢ ܒܗ : ܨܘܒܥܢܐ̈ ܕܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܀ ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܚܕ