simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܢܟ . ܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܕ ܚܙܐ : ܠܐܝܟܐ ܨܠܝܐ ܡܚܫܒܬܟ ܀ ܡܢܟ ܒܬܪ ܠܗ̇ : ܠܚܕܐ ܢܦܫܐ ܕܢܨܘܕܝܗ̇ ܀ ܡܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟ : ܘܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܝܕܥܬܟ ܀ ܐܝܟ ܕܠܪܚܝܠ ܘܠܠܝܐ : ܡܕܟܬܗ̇ ܡܪܝ ܠܒܪܝܬܟ . ‏ ܒܬܪ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܦ ܠܝ ܚܘܐ ܕܠܐ ܐܠܐܐ : ܠܡܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܥܬܝܩܐ ܀ ܡܢ ܕܗܘܝܢ ܐܕܡ ܒܬܪ ܀ ܡܢ ܕܠܒܟܢ ܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܐܣܓܝܢܢ ܠܢ ܬܘܩܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܥܕܡܐ ܠܡܐܟܠ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܐܫܕܐ ܒܬܪ ܀ ܠܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܐ ܢܩܝܦ : ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܨܒܝܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܨܠܚܘ ܘܙܟܘ : ܫܩܠܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܓܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܚܛܦܘ ܘܩܢܘ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܩܢܝܢܐ̈ ܕܫܒܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܫܚܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ . ‏ ‏ܒܕܪ ܥܘܪܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܐܣܐ̈ : ܐܓܘܓܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ̈ ܀ ܘܕܠܐ ܡܨܐ ܚܠܕ ܦܓܪܗ :
IsaacAnt:memHom ܥܢܐ̈ : ܠܬܠܟ ܐܬܐ ܕܢܢܣܝܟ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܒܬܪ ܛܝܪܐ ܨܝܕ ܫܠܕܐ̈ : ܠܘܬ ܥܘܬܪܐ ܦܪܚ ܫܟܢ . ‏ ‏ܐܝܟ ܕܐܒܐ
IsaacAnt:memHom ܕܙܟܐ . ܘܒܨܠܘܬܗ ܐܣܝ ܡܪܥܗ : ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܥܠ ܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܣܡܐ ܒܬܪ ܘܥܘܡܩܐ ܫܠܝܛܐ ܀ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ : ܚܙܩܝܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܥܒܕܐ : ܠܚܕ ܚܕ ܩܪܐ ܒܥܕܢܗ . ܐܝܟ ܚܫܠܬܐ̈ ܕܡܬܐܪܫܢ̈ : ܒܬܪ . ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ ܥܒܕܐ : ܘܗܢܘܢ ܦܥܠܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܀ ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܐ̈ ܐܢܬ : ܬܐ ܐܠܦܟ ܨܘܡܐ ܕܬܪܝܢ . ܕܟܕ ܠܥܣ ܐܢܬ ܨܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ . ܕܨܘܡܟ ܕܟܝܐ ܢܬܩܒܠ : ܩܕܡ ܡܪܟ ܘܝܗܒ ܐܓܪܟ ܀ ܐܢ ܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀ ܡܠܬܝ ܐܘܩܕܬܗ ܠܠܒܗ : ܕܐܪܡܝܐ ܕܢܟܪܙ ܒܬܪ : ܥܠ ܕܐܫܬܕܪ ܨܝܕ ܒܝܫܐ̈ . ܥܘܝ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܥܠ ܕܢܦܩܘ :
IsaacAnt:memHom ܪܕܘܦܗ ܀ ܡܢܘ ܟܪܝܗܐ ܕܒܚܫܘܗܝ̈ : ( ܠܩܪܒܐ ܪܗܛ ܥܐܠ . ܘܚܠܦ ܒܬܪ : ܘܒܥܐ ܠܗ ܟܡܐܢܐ ܘܥܪܩ . ܘܐܝܬ ܕܫܡܛ ܓܐܪܐ ܡܢܗ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܦܠܓܐ ܗܫܐ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܦܠܓܐ ܀ ܒܬܪ : ܐܘ ܐܟܪܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ : ܡܕܡ ܚܕܬ
IsaacAnt:memHom ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܒܡܥܝܢܐ ܀ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܠܟ ܐܦܝܟ̈ : ܒܬܪ ܢܬܥ ܛܠܠܗ ܀ ܗܦܟܐܝܬ ( ܗܘ ܡܗܠܟ ܠܟ : ܡܡܘܢܐ ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ .