simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ ܣܒܝܟܐ ܒܪܫ ܛܘܪܐ̈ : ܘܡܚܐ ܪܫܗ̇ ܒܥܩܒܝܗܘܢ̈ . ܒܬܪ ܘܠܕܒܪܐ ܦܚܬ ܢܦܩܬ . ܟܕܢܬܗ ܠܫܝܢܐ ܒܓܘ ܢܝܪܗ̇ : ܘܗܐ ܪܕܦܐ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ : ܗܘܐ ܗܘ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܒܗܬܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܪܫܝܥܐ̈ : ܒܬܪ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܕܣܟܠܬܐ̈ : ܘܩܝܡ ܗܘܐ ܕܚܟܝܡܬܐ̈ . ܐܦ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܪܟܒܬܐ . ܘܐܝܟ ܥܪܦܠܐ̈ ܥܒܝܬܐ̈ : ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܩܠܝܠܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܐܬܘܢܐ : ܣܠܩ ܒܝܢܬ ܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܐܝܟ ܚܠܐ ܐܦ ܬܢܢܐ : ܥܛܪ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܥܢܐ . ܠܐܠܗܐ ܕܡܐ ܒܕܝܢܘܗܝ̈ : ܕܒܐܦܝ̈ ܢܦܫܗ ܠܐ ܢܣܒ ܀ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܒܟܣܝܐ ܡܟܣܝ ܠܝ ܀ ܪܥܝܢܝ ܒܐܦܝ̈ ܠܐ ܢܣܒ : ܨܒܝܢܝ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ ܀ ܢܨܘܡܘܢ ܬܘܒ ܝܚܝܕܝܐ̈ : ܐܝܟ ܨܘܡܗ ܕܗܘ ܛܢܢܐ . ‏ ܒܬܪ ܘܗܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ . ‏ ‏ܘܡܥܠܡܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܒܥܕܢ
IsaacAnt:memHom ܒܬܪ : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܒܬܪ ܫܪܪܐ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ
IsaacAnt:memHom ܡܠܟܐ̈ : ܘܠܬܝܒܐ̈ ܠܐ ܐܗܪ . ܪܘܡܚܐ ܕܩܪܬ ܠܛܪܘܢܐ̈ : ܒܬܪ . ܣܬܐ ܡܟܠܠܬܐ ܥܕܬܟ : ܬܛܠ ܥܘܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܀ ܪܗܛ ܣܝܦܐ
IsaacAnt:memHom ܕܪܘܫܐ̈ . ‏ ‏ܚܣ ܠܗ̇ ܕܬܛܠܘܡ ܦܘܪܩܢܐ : ܕܥܒܕ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ ܗܘ ܘܬܪܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܀ ‏ ܚܣ ܠܗ̇ ‏ܠܥܕܬܐ ܕܬܫܬܪܓܠ : ܘܬܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܫܘܠܡܗ . ܕܡܘܬ̥ܗ ܐܝܟܐ ܚܙܝܐ ܠܟ : ܕܒܫܘܐܠܘܗܝ̈ ܣܒܟ ܐܢܬ ܀ ܒܬܪ : ܠܘ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܐܝܟܐ ܦܓܥ ܒܟ ܫܘܪܝܗ : ܕܬܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܕܓܪܥ : ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܚܝܠܐ ܠܢܨܚܢܐ . ‏ ‏ܓܙܡܐ ܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܗܟܢܐ ܒܨܪ ܚܝܠܗ : ܐܝܟ ܕܢܙܝܪܐ ܒܡܕܟܝܐ ܀ ܓܙܡ ܫܡܫܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܦܐܪܝ̈ ܕܗܒܐ : ܝܕܥ ܗܘ ܕܟܡܐ ܡܪܝܪ . ܘܟܠ ܒܬܪ : ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܦܠ . ܘܕܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ : ܠܐ ܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܚܕ ܥܕ ܚܬܡ . ܚܘܫܒܐ ܠܐ ܡܬܪܥܐ : ܕܗܢܐ ܥܒܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܘ ܀ ܒܬܪ : ܐܣܟܡܐ̈ ܕܠܟ ܐܫܬܥܝܬ̥ ܀ ܒܚܕ ܡܐܢܐ ܐܬܝܢ ܟܠܗܘܢ : ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܢܨܚܢܐ̈ . ܢܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ : ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠܢܫ ܀ ‏ ܒܬܪ : ܘܬܐ ܩܢܝ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ ܀ ܐܪܦܐ ܐܝܕܐ ܒܩܢܝܢܐ̈ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܒܬܪ ܢܘܚ . ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܨܥܝܐ̈ : ܒܬܪ ܩܘܫܬܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܪܦܐ ܠܥܒܕܐ : ܢܚܘܨ ܐܝܕܗ ܒܫܪܪܐ ܀ ܢܪܕܐ
IsaacAnt:memHom ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ ܀ ܚܘܪ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܬܒܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ : ܐܢ ( ܦܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܒܝ ܫܘܟܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܩܠܐ ܕܢܘܚܡܐ : ܡܨܐ ܕܢܥܝܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܒܬܪ : ܐܘ ܣܢܐ ܦܓܪܗ ܘܛܘܗܡܗ . ‏ ‏ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ
IsaacAnt:memHom ܝܩܝܪܬܐ̈ : ܟܕ ܙܐܠܝܢ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܀ ܗܐ ܡܫܐܠܝܢ ܠܓܢܝܚܬܐ̈ : ܒܬܪ ܠܒܟܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܩܛܘܠܐ̈ : ܕܢܥܩܒܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܘܢ . ܢܦܩܘ
IsaacAnt:memHom ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ ܒܬܪ ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܒܬܪ ܀ ܪܥܐ ܠܟ ܘܡܗܪܪ ܠܟ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ
IsaacAnt:memHom ܡܪܗ ܀ ܕܟܠܢ ܢܕܡܟ ܫܘܝܐܝܬ : ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܣܪ ܕܡܟܬܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗܐ ܫܠܝܚܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܢ : ܟܕ ܬܢܗ