simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܂ X ܂ X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܝ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܃ ܒܬܪ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܗ ܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܐܒܪܗܡ ܓܒܝܐ ܘܡܩܠܣܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡ̇ܢ ܘܫ̇ܡܥܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܢܢ ܠܐ ܝ ܐܠܗܝܐ̈ ܃ ܕܡܥܕܝܢ ܒܬܪ ܠܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܡܨܡܚ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܒܗ̣ ܫܡܗ ܕܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܃ ܡܬܢܨܚ ܒܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܐܐ ܒܬܪ ܫܠܡܐܝܬ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܣܩܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܝ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܆ ܘܫ̇ܠܡ ܒܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܩܬܘܠܝܩܘܣ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܢܣܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܒܬܪ ܃ ܦܠܘܚܘ 0ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܝܡܢܬ ܐܚܘܬܟ ܘܐܦ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܒܬܪ ܟܬܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܂ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܒܬܪ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܣܓܝ ܆ ܩܒ̇ܠܬ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗ ܂ XX ܂ ܝ ܘܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܓܝ ܆ ܬܪܬܝܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܚܣܝܘܬ ܘܐܦ ܠܐ ܕ ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܠܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚܢܢ ܠܝܚܛܗ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܕܩܘܪܠܘܣ ܗܢ̇ܘ ܒܬܪ Xܫܚܛܢܐ ܕܗ·ܡܢܘܬܘܢ ܃ ܐܦܩܘ ܡ̣ܢ ܕ ܦܛܟܝܢ ܥܕܬܢܝܐ Xܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܐܦܝܛ ܣܗܕܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܂ ܘܕܬܗܪܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܨܘܦܐ ܛܥܝܐ ܢܛܥܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܘܩܢܝܝ̈ ܒܘܝܢܐ ܂ ܛܘܥܝܝ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܠܘ ܠܗܝ̇ ܕܓܠܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܢܝܩܝܐ ܃ ܘܩܒܠܘ ܩܕܡܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܘܣ ܘܒܬܪ ܟܢ ܒܬܪ ܘܡܛܥܝܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܛܥܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ