simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܐܪܗܛ ܆ ܘܩܠܝܠ ܡܝܐ̈ ܠܫܝܓܬܐ ܐܪܡܐ ܂ ܘܐܢ ܒܬܪ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܠܫܐ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ
IšoAdiab:Epist ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܣܘܓܐܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܪܫ ܒܬܪ ܐܬܦܢܝ̣ܬ ܆ ܒܡܠܘܐܐ ܕܫܡܝ ܐܦ ܗܫܐ ܐܬܚ̣ܫܚܬ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܬܒ̣ܬ ܂ ܝ ܝ ܂ X ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܠܝܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܬܪ ܐܘ ܐܚܘܢ ܠܡܨܦܚ ܥܠܝܟ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܐܘ ܬܘܒ ܐܠܘ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܨܒܝܢܝ ܐ ܟ ܚܟܝܡܐ̈ ·ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܬܒܛܠܘܢ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠ ܘ̇ܠܝܬܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܥܢܘܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܟܠ ܬܣܝ̣ܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܣܝܦ 1ܘܢ̣ܫܠܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܘܢܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܕܬܓܡܪ ܫܪܟܢܐ ܕܣܘܓܐܗ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܥܝܕܗ ܃ ܘܟܒܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܬܐܛܪܘܢ ܗܘ̇ ܕܗܫܐ ܩܪܝܒ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܐܙܠ ܂ ܕܬܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܥܘܢܕܢܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܐܗܡܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܕܒܠܥܕܝ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܝܬܘܢ · X · X ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܚܝܟܘܢ̈ ܘܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܐܠܨܐ ܠܡܚ̣ܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܬܒܗܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܂ ܘܦܘܩܘ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܥܠ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܣܬܢܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܂ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܕܢܩܘ̣ܡ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܢܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܬܘܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܪܓܘܐ ܡܥ̇ܕ ܠܡܥ̣ܒܕ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܕܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܣܝ̣ܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܪܘܚ ܂ ܠܕܛܥܝܢ ܒܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܝܘܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܥܢܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܩ̇ܢܝܐ ܂ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܟ ܂ ܕܐܦܢ ܒܚܟܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܓܘ̇ܣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ