simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܠ ܫܡܐ ܘܩܘܛܪܓܐ ܥܠ ܡܬܐܡܪܢܘܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܟܝܬ ܠܣܝܡܝ̈ ܒܡܕܡ X ܐܝܟ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܣܝܡ
IšoAdiab:Epist ܨܠܘܬܗ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܕܒܩܠܝܠ ܪܫ̇ܡܬ ܂ ܘܗܐ ܗܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܒܓܥܬܐ ܢܝܠܬܢܝܬܐ ܘܐܡܝܢ ܕܟܠܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܆ ܕܦܓܥܐ ܟܡܝܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܢܐ ܃ ܠܡܦܢܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܡܕܡ ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܬܦܢܐ ܃ ܢܩܦܬ
IšoAdiab:Epist ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܘܚܙܩܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬܟܘܢ ܂ ܒܟܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܐܬܗ ܕܐܠܗܢ ܂ ܘܗܪܛܘ
IšoAdiab:Epist ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܝ ܘܐܘܚܕܘܗܝ ܃ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܢܫܦܪ ܠܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢ ܗܪܛܘ ܘܪܕܘܦܘ
IšoAdiab:Epist ܛܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ̣ ܂ ܡܒܝܐܢܐ ܒܬܪ ܕܫܡܥܐ ܃ ܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܦܩܘܬ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܪܢ̈ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܘܟܝܐ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܛ̣ܒܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܬܘܢ X ܕXܕܫ ܃ ܒܥܕܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܫܘ ܠܓܕܫܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܕ ܂ · ܝ ܂ ܙ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܠܡܘܢܥܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܫܘܬܦܐ ܕܐܓܘ ܬܬܣܝܡ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ܛ ܣܛܢܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܠܓܠܝܐ ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܛܒܐ̈ ܫܪܝܘ ܠܡܦܪܚ ܂ ܘܟܕ ܩܢܛܬ ܕܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܚܙܘܩܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܪܚܡܝ̣̈ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܕܥܒ̇ܕ ܨܒܝܢܗ ܗܘ̣ ܕܣܛܢܐ ܂ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܟܘܢ ܫܩ̣ܠ ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܟܝܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܘܢܫܐ ܕܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܠܬܪܥܐ ܕܥܬܝܪܐ̈ ܃ ܘܢ̣ܫܐܠ ܒܚܘܨܦܐ ܒܬܪ ܢܝܫܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ̣ ܡܣܠܝܬܐ ܂ ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܢ̣ܦܘܩ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܓܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐ ܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܬܪ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܝ ܕܣܒܪܟܘܢ ܃ ܘܒܬܪ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܐܬܬܢܝܚܬܘܢ ܒܪܘܚ ܒܬܪ ܃ ܬܫܦܪ ܗܟܠ ܠܚܘܒܟܘܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܂ ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܃ ܣܒܪܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܝ 2ܣܘܘܚܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܃ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܬܕܬ̤ ܠܟ ܃ ܠܘ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܙܘܥܐ ܕܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܥܡܗ ܥܡ ܫܘܪܝܐ ܕܡܦܩܬܢ ܨܦܚܬ̤ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܂ ܟܬܒܢ ܐܘܕܥܢܟܘܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܃ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܠ ܠܢ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܂ ܩܒ̇ܠܬ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܂ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܒܬܪ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܐ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܐܦ ܨܝܕ ܚܢܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܗܝ̇ ܕܠܣܓ̇ܐܐ ܓܠܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܐ ܃ ܘܪܕܐ ܩܠܝܠ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܒܐ ܃ ܘܐܬܝܒܠ ܬܘܒ