simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܢܣܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܒܬܪ ܃ ܦܠܘܚܘ 0ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܘܚܙܩܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬܟܘܢ ܂ ܒܟܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܐܬܗ ܕܐܠܗܢ ܂ ܘܗܪܛܘ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܠ ܫܡܐ ܘܩܘܛܪܓܐ ܥܠ ܡܬܐܡܪܢܘܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܟܝܬ ܠܣܝܡܝ̈ ܒܡܕܡ X ܐܝܟ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܣܝܡ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܝ ܕܣܒܪܟܘܢ ܃ ܘܒܬܪ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܐܬܬܢܝܚܬܘܢ ܒܪܘܚ ܒܬܪ ܃ ܬܫܦܪ ܗܟܠ ܠܚܘܒܟܘܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܂ ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܝ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܃ ܒܬܪ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܟܘܢ ܫܩ̣ܠ ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܟܝܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܂ X ܂ X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܬܐܛܪܘܢ ܗܘ̇ ܕܗܫܐ ܩܪܝܒ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܐܙܠ ܂ ܕܬܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܣܘܓܐܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܪܫ ܒܬܪ ܐܬܦܢܝ̣ܬ ܆ ܒܡܠܘܐܐ ܕܫܡܝ ܐܦ ܗܫܐ ܐܬܚ̣ܫܚܬ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܥܠ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܣܬܢܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܂ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܕܢܩܘ̣ܡ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܬܒ̣ܬ ܂ ܝ ܝ ܂ X ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܠܝܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܬܪ ܐܘ ܐܚܘܢ ܠܡܨܦܚ ܥܠܝܟ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܐܘ ܬܘܒ ܐܠܘ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܛ ܣܛܢܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܠܓܠܝܐ ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܛܒܐ̈ ܫܪܝܘ ܠܡܦܪܚ ܂ ܘܟܕ ܩܢܛܬ ܕܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ