simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܡܨܡܚ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܒܗ̣ ܫܡܗ ܕܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܨܠܘܬܗ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܕܒܩܠܝܠ ܪܫ̇ܡܬ ܂ ܘܗܐ ܗܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܒܓܥܬܐ ܢܝܠܬܢܝܬܐ ܘܐܡܝܢ ܕܟܠܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܡܣܩܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܝ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܆ ܘܫ̇ܠܡ ܒܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܩܬܘܠܝܩܘܣ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܂ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܒܬܪ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܬܠܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚܢܢ ܠܝܚܛܗ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܕܩܘܪܠܘܣ ܗܢ̇ܘ ܒܬܪ Xܫܚܛܢܐ ܕܗ·ܡܢܘܬܘܢ ܃ ܐܦܩܘ ܡ̣ܢ ܕ ܦܛܟܝܢ ܥܕܬܢܝܐ Xܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܕ ܂ · ܝ ܂ ܙ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܠܡܘܢܥܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܫܘܬܦܐ ܕܐܓܘ ܬܬܣܝܡ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܃ ܡܬܢܨܚ ܒܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܐܐ ܒܬܪ ܫܠܡܐܝܬ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܃ ܘܒܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܟܠ ܬܣܝ̣ܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܣܝܦ 1ܘܢ̣ܫܠܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܘܢܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܕܬܓܡܪ ܫܪܟܢܐ ܕܣܘܓܐܗ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܥܝܕܗ ܃ ܘܟܒܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܨܒܝܢܝ ܐ ܟ ܚܟܝܡܐ̈ ·ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܬܒܛܠܘܢ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠ ܘ̇ܠܝܬܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܥܢܘܢ
IšoAdiab:Epist ܚܙܘܩܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܪܚܡܝ̣̈ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܕܥܒ̇ܕ ܨܒܝܢܗ ܗܘ̣ ܕܣܛܢܐ ܂ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܂ ܩܒ̇ܠܬ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܂ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܒܬܪ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܐ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܣܓܝ ܆ ܩܒ̇ܠܬ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗ ܂ XX ܂ ܝ ܘܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܓܝ ܆ ܬܪܬܝܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܚܣܝܘܬ ܘܐܦ ܠܐ ܕ ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܠ ܠܢ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡ̇ܢ ܘܫ̇ܡܥܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܕܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܣܝ̣ܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܪܘܚ ܂ ܠܕܛܥܝܢ ܒܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܝܘܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܢܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܬܘܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܪܓܘܐ ܡܥ̇ܕ ܠܡܥ̣ܒܕ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܆ ܕܦܓܥܐ ܟܡܝܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܢܐ ܃ ܠܡܦܢܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܡܕܡ ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܬܦܢܐ ܃ ܢܩܦܬ