simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܢܢ ܠܐ ܝ ܐܠܗܝܐ̈ ܃ ܕܡܥܕܝܢ ܒܬܪ ܠܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܃ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܚܝܟܘܢ̈ ܘܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܐܠܨܐ ܠܡܚ̣ܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܬܒܗܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܂ ܘܦܘܩܘ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܝܡܢܬ ܐܚܘܬܟ ܘܐܦ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܒܬܪ ܟܬܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܐܦܝܛ ܣܗܕܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܂ ܘܕܬܗܪܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܝ ܘܐܘܚܕܘܗܝ ܃ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܢܫܦܪ ܠܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢ ܗܪܛܘ ܘܪܕܘܦܘ
IšoAdiab:Epist ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܃ ܣܒܪܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܝ 2ܣܘܘܚܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܃ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܬܕܬ̤ ܠܟ ܃ ܠܘ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܦܪܨܘܦܐ ܛܥܝܐ ܢܛܥܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܘܩܢܝܝ̈ ܒܘܝܢܐ ܂ ܛܘܥܝܝ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܠܘ ܠܗܝ̇ ܕܓܠܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܙܘܥܐ ܕܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܥܡܗ ܥܡ ܫܘܪܝܐ ܕܡܦܩܬܢ ܨܦܚܬ̤ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܂ ܟܬܒܢ ܐܘܕܥܢܟܘܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܃ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܪܢ̈ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܘܟܝܐ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܛ̣ܒܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܬܘܢ X ܕXܕܫ ܃ ܒܥܕܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܫܘ ܠܓܕܫܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܥܘܢܕܢܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܐܗܡܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܕܒܠܥܕܝ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܝܬܘܢ · X · X ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܓܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐ ܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܬܪ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܐܦ ܨܝܕ ܚܢܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܗܝ̇ ܕܠܣܓ̇ܐܐ ܓܠܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܐ ܃ ܘܪܕܐ ܩܠܝܠ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܒܐ ܃ ܘܐܬܝܒܠ ܬܘܒ
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ
IšoAdiab:Epist ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܗ ܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܐܒܪܗܡ ܓܒܝܐ ܘܡܩܠܣܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܥܢܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܩ̇ܢܝܐ ܂ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܟ ܂ ܕܐܦܢ ܒܚܟܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܓܘ̇ܣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܛܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ̣ ܂ ܡܒܝܐܢܐ ܒܬܪ ܕܫܡܥܐ ܃ ܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܦܩܘܬ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܢܝܩܝܐ ܃ ܘܩܒܠܘ ܩܕܡܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܘܣ ܘܒܬܪ ܟܢ ܒܬܪ ܘܡܛܥܝܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܛܥܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܘܢܫܐ ܕܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܠܬܪܥܐ ܕܥܬܝܪܐ̈ ܃ ܘܢ̣ܫܐܠ ܒܚܘܨܦܐ ܒܬܪ ܢܝܫܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ̣ ܡܣܠܝܬܐ ܂ ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܢ̣ܦܘܩ
IšoAdiab:Epist ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܦܫܟ ܐܪܗܛ ܆ ܘܩܠܝܠ ܡܝܐ̈ ܠܫܝܓܬܐ ܐܪܡܐ ܂ ܘܐܢ ܒܬܪ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܠܫܐ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ