simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܚܕ ܝܘܬܐ . ܘܣܝܡܗ ܗܟܝܠ ܕܢܟܦܐ ܓܒܪܐ ܠܐܘܢ ܇ ܗ̇ܘ ܐܦܣܩܦܐ ܒܬܪ ܕ ܠܘܬ ܡܪܩܝܘܣ ܡܝܟܐ . ܕ ܬXܝܢ̈ ܟܝܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ Xܘ ܒܘܡܩܘܗ ܡܢ
HistChurchEast ܐܚXܢܝܬܐ̈ . ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܬܥܩܡ ܕܝܢ̣ܐ ܕܡܣܟܢܐ ܒܕܝܢ̣ܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܘܠܐ ܬܬܘܣܦ ܥܡ ܣܝܓܝܐܐ̈ ܥܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܬܨܠܐ ܕܝܢܐ ܀ ܘܬܘܒ
HistChurchEast ܕ ܬܢܘ ܣܝXܝܝܐ ܕ ܬܠܬܡܐ ܐ ܘܬܡܝܬܥܩܩܪ ܘܕ ܡܐ ܐ ܘܚXܝܫܝܢ . ܒܬܪ ܗܪܣܝܣ . ܘܠܫܘܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܫܠܝܚܝܬܐ ܘܦܬܘܠܝܩܐ ܀ ܘܡܢ
HistChurchEast ܡ̇ܢܢܐ ³ܡܝܬ . ܚܝܐ̈ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ . ܐܕܡ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܡܝܬ . ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
HistChurchEast ܓܝܪ ܕܙܟܝ̣ܗܝ ܠܣܛܢܐ . ܘܚܝܒܗX ܘܦ̣ܟܪܗ ܠܪܝܫX ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ . ܒܫܒܝܬܐ ܕܦ̇ܨܝ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐX . ܡܢ
HistChurchEast XܝܠܟܐX . ܡܠܟܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܢܚ̣ܬ ܩܕܡܐܝܬ ܠܩܪܒܐ . ܘܟܕ ܒܬܪ . ܘܦܠܚܝܗܘܢ̈ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܡܐ ܕܙܟ̣ܘ ܡܬܟܬܒܐ ܙܟܘܬܐ