simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܐܚܪܢܐX . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ . ܡܐ ܕܡܪܦܝܢ ܠܟ ܘܐܙ̇ܠܝܢ
HistChurchEast ܕܙܟܗ̇X ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ . ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . X Xܘ . XܝX ܘܡܛܠ ܕܡܘܬܐ ܡܢ ܓܘ ܚܛܝܬܐ ܐܡ̣ܠܟ ܥܠܝܢ : ܡܢ
HistChurchEast ܕ ܬܢܘ ܣܝXܝܝܐ ܕ ܬܠܬܡܐ ܐ ܘܬܡܝܬܥܩܩܪ ܘܕ ܡܐ ܐ ܘܚXܝܫܝܢ . ܒܬܪ ܗܪܣܝܣ . ܘܠܫܘܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܫܠܝܚܝܬܐ ܘܦܬܘܠܝܩܐ ܀ ܘܡܢ
HistChurchEast ܓܝܪ ܕܙܟܝ̣ܗܝ ܠܣܛܢܐ . ܘܚܝܒܗX ܘܦ̣ܟܪܗ ܠܪܝܫX ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ . ܒܫܒܝܬܐ ܕܦ̇ܨܝ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐX . ܡܢ
HistChurchEast ܡ̇ܢܢܐ ³ܡܝܬ . ܚܝܐ̈ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ . ܐܕܡ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܡܝܬ . ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
HistChurchEast XܝܠܟܐX . ܡܠܟܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܢܚ̣ܬ ܩܕܡܐܝܬ ܠܩܪܒܐ . ܘܟܕ ܒܬܪ . ܘܦܠܚܝܗܘܢ̈ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܡܐ ܕܙܟ̣ܘ ܡܬܟܬܒܐ ܙܟܘܬܐ