simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ . 10ܕܢܩܘܐ ܕܝܢ ܐܘ ܠܐ ܕܒܨܬܐ ܒܬܪ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܫܢܝܐ̈ ܟܡܐ ܗܘ̣ܐ : ܥܕܡܐ ܕܢܣ̣ܒ ⁸ܟܪܡܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܬܓܪܕܐ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܐܫܩܝܝܗܝ̈ ܚܡܪܐ
ComGenExod ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܥܣܒܐ̈ ܕܝܢ ܘܙܪܥܐ̈ ܘܚܝܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܪ ܕܠܡܥܒܕ . ⁷⁴ 25ܓܠܝܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܗܘ̣ܐ ܬܘܒ ܡܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܬܗܦܘܟ ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܡܪܬܗ̇ . XX ܘܣܒܪܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫܝܢ . [12]ܡܢ
ComGenExod ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܥܠ ܝܘܣܦ . ܗܢܘ ܒܬܪ ܕܝܗܘܕܐ . ܦܢ̣ܐ ܠܗ ܬܘܒ ܕܢܫܬܥܐ ܫܪܒܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܗܘ̣ܐ
ComGenExod ܕܐܫܬܥܝ ܗܠܝܢ ܕܩܐܝܢ ܘܕܬܘܠܕܬܗ̈ . ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܢܫܘܗܝ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܡܩܛܪܓ ܩܢܘܡܗ . X [2X]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܒܬܪ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ
ComGenExod ܚܙܘܗ̇ 10ܩܕܡܝܬܐ . ⁸ܘܩܪܬ ܐܦ ܠܒܪܐ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܒܬܪ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܕܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ . ܐܡܝܪ 5ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܬܪܘܢ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܘܫܐ ܒܬܪ ܠܚܘܪܝܒ . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܡܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐܐܝܟܢܐ ܡܢ
ComGenExod ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܚܡܝܢ̈ ܒܙܩܬܐ̈ ܕܢܐܡܕ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܒܬܪ 15 ܩܕܡܝܬܐ ܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܕܩܕܡ ܨܘܡܐ . ܠܩܝܫܝܬܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܕܦ̇ܫܩ ܝܘܣܦ ܚܠܡܐ̈ ܪܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܟܡ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܟܛ . [41 42]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܬܢ̣ܐ ܬܘܒ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܗܢܘ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܐܝܢ . ܐܢܘܫ ܚܠܝܘܬܐ ܡܬܦܫܩ ܐܘ ܒܫܡ ܡܪܝܐ . [5 , 1]ܘܡܢ
ComGenExod ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܒ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܘܩܕܡ ܢܗܘܘܢ . ܠܘ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܗܘܢ
ComGenExod ܡܥܠܬܗ̇ ܕܠܥܘܒܗ ܛܡܐܘܬ ܥܡܐ ܕܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܡܥܠܬܗ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬ ܥܡܐ ܥܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܒܝܕ ܡܓܪܒܘܬܐ ܕܐܝܕܐ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܙܘܗܪܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܗ̇ ܒܬܪ . [13--14]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܗܝ ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܐܕܡ . [26]ܐܦ ܠܫܝܬ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܩ̣ܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܫ . ܒܬܪ ܐܢܬܬܗ ܘܝܠܕܬ̣ ܒܪܐ . ܘܩܪܬ̣ ܫܡܗ ܫܝܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܬܐܣܬܐ
ComGenExod ܥܘܢܕܢܗ̇ ܕܣܪܐ . ܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܠܡܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܬܪ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܝܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ . X0 [24 , 2]ܐܒܪܗܡ ܗܟܝܠ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢ ܐܬܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܒܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܐ ܟܦܢܐ . ܡܟܝܠ