simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢ ܐܬܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܒܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܐ ܟܦܢܐ . ܡܟܝܠ
ComGenExod ܡܘܬܗ . ܘܬܡܢ ܢܬܩܒܪ ܒܩܒܪܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ ܪܦܫ̣ܛ ܒܬܪ . ܘܕܐܝܟܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ 25 ܡܢ
ComGenExod ܫܘܥܒܕܐ ܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܕܝܪܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܫܘܦܢܝܢܐ . ܒܬܪ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܣܪ ܗܕܡܝܢ̈ ܐܩܝܡ ܬܪܥܣܪ ܫܒܛܝܢ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܢ
ComGenExod ܝܘܣܦ . ܘܡܫܬܥܐ ܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗܘܢ . ܘܕܐܝܟܢ ܩ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܩ̣ܡ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܒܛܘ̇X ܕܣܝܢܝ . X ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܬܒܗ ܕܝܢ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ
ComGenExod ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܠܥܡ ܟܬ̣ܒ ܐܢܘܢ . ]ܨܚܚܐ . ܐ . X [ [1 1]ܟܕ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܘܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ]ܕ[ܚܝܘܗܝ̈
ComGenExod ܡܘܬܗ̇ ܕܪܥ܏ܘܣܐ ܒܥ̣ܐ ܟܢܦܪܐ ܠܡܩܛܠܗ ܠܡܘܫܐ . ܥܠ ܕܩ̣ܛܠ ܒܬܪ . ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܦܣ . ܘܡܢ
ComGenExod ܡܥܠܬܗ̇ ܕܠܥܘܒܗ ܛܡܐܘܬ ܥܡܐ ܕܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܡܥܠܬܗ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬ ܥܡܐ ܥܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܒܝܕ ܡܓܪܒܘܬܐ ܕܐܝܕܐ
ComGenExod ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . ܡܢ ܕܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪ ܕܠܕܟܝܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܙܘܗܪܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ . ܐܡܝܪ 5ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܬܪܘܢ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܘܫܐ ܒܬܪ ܠܚܘܪܝܒ . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܡܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐܐܝܟܢܐ ܡܢ