simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܬܢ̣ܐ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܚܕ ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܪ . . [5 , 24] 5ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܢ
ComGenExod ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܬܘܩܢܗ̇ ܕܩܒܘܬܐ : ܡܢ ܕܡܠܝ ܢܘܚ ܫܬ ܡܐܐ ܒܬܪ ܢܘܚ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܚܡܫ ܡܐܐ ܕܝܠܗ ܐܬܦܩܕ ܠܡܥܒܕ ܩܒܘܬܐ . 0 ܘܡܢ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܐ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܚܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܨܥܝܐ ܗܘܐ . ܟ̇ܢܝܬܗ ܚܛܝܬܗ ܙܥܘ̇X .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܦ̣ܢܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ X ܡܠܟܐ̈ . X ܘܐܦܢܝ ܠܟܠܗ̇ ܫܒܝܬܐ ܒܬܪ ܘܐܚܐ ܕܝܠܗܘܢ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ . ܨܚܚܐ . ܛ . X [14 16--17]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܬܗܦܘܟ ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܡܪܬܗ̇ . XX ܘܣܒܪܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫܝܢ . [12]ܡܢ
ComGenExod ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܗ̇ ܒܬܪ . [13--14]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܗܝ ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܚܙܘܗ̇ 10ܩܕܡܝܬܐ . ⁸ܘܩܪܬ ܐܦ ܠܒܪܐ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܒܬܪ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܗܢܐ ܕܝܗܝܒܘܬܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܐܬܚܘܝ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܬܓܠܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ X ⁰ܐܠܗܐ . ܬܘܒ X ¹[ . . . ]ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܫܢܝܐ̈ ܟܡܐ ܗܘ̣ܐ : ܥܕܡܐ ܕܢܣ̣ܒ ⁸ܟܪܡܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܬܓܪܕܐ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܐܫܩܝܝܗܝ̈ ܚܡܪܐ
ComGenExod ܢܘܚ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ . ܫܪܝܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܐܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܢܘ . ܛܥܘܢܐ ܡܕܡ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܢ
ComGenExod ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܕܒܝܚܘܬܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܒܬܪ . ܒܢܬ̈ ܢܩܝܐ . ܦܪܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܢܩܝܐ . 0 [22 , 1]ܬܘܒ
ComGenExod ܩܒܘܪܬܗ̇ . ܐܡܬܝ ܕܙܪܥܝܢ ܐܘ ܚܨܕܝܢ X ܡܒܕܪܝܢ ܠܓܪܡܝܗ̇̈ ܒܬܪ ܠܡܩܒܪ ܠܣܪܐ ܒܩܒܪܐ ܕܡܫܐܠܝܢ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܐܬ̇X : ܕܠܐ ܡܢ
ComGenExod ܥܘܢܕܢܗ̇ ܕܣܪܐ . ܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܠܡܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܬܪ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܝܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ . X0 [24 , 2]ܐܒܪܗܡ ܗܟܝܠ
ComGenExod ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܢܚܡܝܢ̈ ܒܙܩܬܐ̈ ܕܢܐܡܕ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܒܬܪ 15 ܩܕܡܝܬܐ ܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܕܩܕܡ ܨܘܡܐ . ܠܩܝܫܝܬܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܕܒܪܟܗ ܆ ܩܪܝܗܝ ܐܝܣܪܝܠ . 25 ܗܢܘ . ܚ̣ܙܐ ܠܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܒܟ̇ܬ ܥܡܟ ܕ̇X ܘ ܟ . [28 ( MXX . 29 ) ]ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܥܠ ܝܘܣܦ . ܗܢܘ ܒܬܪ ܕܝܗܘܕܐ . ܦܢ̣ܐ ܠܗ ܬܘܒ ܕܢܫܬܥܐ ܫܪܒܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܗܘ̣ܐ
ComGenExod ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܒܬܪ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
ComGenExod ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܕܒܬܪ ܬܠܬܐ XX ܝܘܡܝܢ̈ ܢܬܦܣܩ ܪܝܫܗ . ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܦ̇ܫܩ ܝܘܣܦ ܚܠܡܐ̈ ܪܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܟܡ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܟܛ . [41 42]ܘܡܢ