simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܣܒܘ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܦ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ . ܗܝ̇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܬܝܠܪ . . ܢܣ̣ܒ ܐܝܩܪܐ . ܐܝ̇ܕܐ X136 ܗܝ ܕܗܘܬ . ܒܬܪ ܐܒܐ ܡ̣ܨܐ ܐܦ ܗܘ . ܘܐܠܐ ܐܠܘ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ |ܗܘܬ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܘܒܬܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܕܐ ܐܣܒܪܘ . ܟܕ ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܘܕܫܘܒܗܪܐ ܣܦܝܩܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܐ̈ ܆ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܝܕ ܥܒ . . . ܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܢܚܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ̇ . ܐܢ XX X138ܗܟܢܐ ܬܬܐܡܪ . ܠܘ ܓܝܪ |ܥܠ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܐܬܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܝܘ ܢܫܠܡ ܠܡܠܬܗܘܢ . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܙܟܘܬܗܘܢ . ܠܗ ܠܗܘ̇ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܚܪܐ ܥܒܕܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ |ܕܐܥܗܕ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܠܥܙܕ̇ ܥܠ ܕܝܢ̣ܐ X39 ܫܬ̣ܩ . ܠܘ ܒܬܪ . ܒܗܝ̇ Xܕܐܦ ܗܢܘܢ ²ܒܥܠܝ̈ ܕܝܢܗܘܢ ܡܙܟܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܘܝܨ ܗ ܕ ܓܘܫܡܐ . ܒܕܐ̣̇X ܗܐ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܕܡܢܗ̇ ܕܩܝܡܬܐ ܠܐ ܣܓܝ ܒܨ ܝܪܐ . ܘܥܠ ܕܝܢ̣ܐ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܡܕܡ ܕܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܥܒܕܬ ܆ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܚܣܝܪ ܡܕܡ ܕܪܒ ܠܢܨ ܒܬܪ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܗܠܝܢ ܡܥܠܬܐ̈ . ܕܒܗܘ̇ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܗܘ̇ ܕܣܗ̇ܕ ܥܠܝ . ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ . ܘܩܕܡܝܬ ܣܐܡ ܠܗ̇ܝ ܕܒܨ ܝܪܐ ܠܗܝ̇ ܕܝܘܚܢܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܚܫ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܡ̣X ܫܥܬܐ ܨ ܒܝܬܘܢ ܕܬܫܬܒܗܪܘܢ ܒܬܪ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܟܘܢ ܩܪܝܒܢ̈ . ܘܐܢܬܘܢ ܬܗܪܝܢ̈ ܒܗܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ̇ ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܕܥܒ . . . ܕܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܒܝ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ . ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܬܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܡ̇ܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܪܬܪܨ ܠܘܩܕܡ ܠXܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠܝܗܝܢ . ܘܚܘܝ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܒܬܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܡܛܥܝܢܐ ܫܩ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܬܕܡܪ . ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܡܩܒܠܝܢ . 5ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܐܝܬܝ ܠܡܨ ܥܬܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܆ |ܘܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . X ܣܒ ܠܒܪܟ ܒܬܪ ܥܬܝܩܬܐ ܡܨ ܝܐ ²ܠܡܐܠܦ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܪܬܡܢ ܐ ܡ̣ܕ̇ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝẌ ܕܣܥܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܝܢ̈ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܡܪܘ . ¹ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܕܡ ܥܒ̣ܪ . . ܡܛܠ ܡܢܐ . ܕܬܐܠܦ ܒܬܪ ܡܢܗܘܢ . ܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܢܘܢܐ̈ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܗܘ̣ܬ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ