simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܘܬܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܪܡܫܐ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܗܘܝ̈
Chrys:ComJohn1 ܗܟܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܝܢܟ · ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܝ̇