simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 9ܘܕܠܡܐ ܟܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܪܘܡܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ⁴ ܢܣܬܥܪܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 . ܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܘܪ ܓܡܐ ܢܐܙܠ
Chrys:ComJohn1 . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܕܡ
Chrys:ComJohn1 ܡܬܩܢܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕܗ̇ ܘܬܚܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܬ ¹ܐܠܦ .
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܬܕܒܪܝܢ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܝ ܗܟܝܠ . ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܫܪܝܘ ܆ ܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܟܢ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ
Chrys:ComJohn1 ܣܥ̣ܪ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܗ ܡܫܬܘܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܩܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܡܐ ܐܫܬܐ ܬܐܬܐ ܒܬܪ ܡܚܘܬܐ . ܘܬܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܡܠܬܟ ܢܐܬܐ ܆
Chrys:ComJohn1 . ܡܐ ܕܐܡܪ̇ ܒܬܪ X X25ܗܕܐ ܀