simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ . |ܟܢ ܐܡܪ̣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܘܠܐ ܐܡܗ ܘܠܐ ܐܚܘܗܝ̈ . ¹¹ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܝܗ̣ܒ ܐܢ ܨ ܒܝܢ ܕܢܬܚܣܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܦܩܘܩܛܠܘܗܝ . ܘܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܚܕ ܒܐܦܝ̈ ܬܝܒܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܪܗܛ ܆ ܠܐ . ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܡܢܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܀ 9ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܟܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܝܢ ܒܪܫܥܬ]ܗ [ܢܐܠܦ . ܡܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܣܥ]ܪ [ܘܡܢܐ ܠܐ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . |ܐܠܐ ܐܦ XXX56 ܗܕܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ²ܕܒܢܣܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܫܪܪ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܟܝܠ ܝܗ̣ܒ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܫܒ̣ܩ ܕܬܗܘܐ ܡܚܦܝܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܘܒܬܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܕܐ ܐܣܒܪܘ . ܟܕ ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܘܕܫܘܒܗܪܐ ܣܦܝܩܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܬܐ . ܘܬܝܬܐ ܡܘܬܐ . ܐܘ ܥܘܒܝܢܐ ܢܬܬܥܝܕ̇ ܘܢܡܪܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܕܩ̣ܫܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘ̇ ܕܒܠܥ . ܕܠܡܐ ܐܫܬܐ ܬܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܘ̇X ܠܢ . ܘܐܠܐ ܐܠܘ ܒܬܪ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܥܠ ܥܒܕܝܢ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܝ̇ܐ ܠܘܬܢ ܐܬܘ ܆ ܙܟܘܬܗ ܕܡܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܘܕܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܟܕ ܝܗ̇ܒ ܐܦ ܫܘܪܝܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܚܙܘ ܡܢ ܚܣܡܗܘܢ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܟܡܘ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܡ ܠܐ ܒܬܪ . |ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 |ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܘܝ̈ . ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܕܒܚܪܝܢܐ ܐܩܘܡ ܘܐܚܘܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐ ܘܐܢ ܐܚܪܬܐ ܗܘܬ ܝ X93ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܪܝܗܝ ܨ ܡܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܘܨ ܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܕܢܓܠܐ ܠܢ ܥܠ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ· ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܩܘܡܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܕܐ ܐܣܒܪܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܠܘ ܟܕ ܒܬܪ ܓܝܪ ܨ ܒܘܬܐ ܠܡܣܬܒܪܘ ܕܗ ܓܓܐ ܗܝ ܘܫܪ ܓܪ̈ ܓܝܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܬܘܒ ܥܕܟܝܠ ܠܬܚܬ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܡ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܢܐ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܗ ܡܘܕܥ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܚܝܕܐ· ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ . ܘܐ ܓܢ Xܒܢ ܠܡ . ²ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܟ̣ |ܗܘ̇ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܪ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܘܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܩ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗ ܓ̣X ܬܘܒ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܡܢ ܗܢ̇ܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܫܬXܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܠܕܗ .
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܟ ܢܐܬܐ ܆ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܪܬܪܨ ܠܘܩܕܡ ܠXܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠܝܗܝܢ . ܘܚܘܝ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ . ܐܘܣܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝ̇ܕܘܗܝ ܒܬܪ ܒܗܘ̇ ܝܘܡܐ ܐܪ ܓܫ ܗܘܐ ܒܗ . ¹ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܬܝܕܥܐ . ܡܢ