simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܪܡܫܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܒܥܘܢ ܒܬܪ ܠܪܡܫܐ ܡܩܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܝܡܬܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܪܘܪܒܢ̈ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܚܙܘ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ̇ ܕܒܛܘܪܐ . ܘܗܕܐ ܕܝܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ ܟܕ ܐܙܠ̣ܘ ܠܐ ܫܐܠܘܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒ̣ܪ . ܒܬܪ ܠܡ ܓܝܪ ܗܝ̇ ܕܥܠ̣ܘ ܠܗ̇ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܝ̇ ܕܕܦܓܪܐ ܗܘܬ ܆ ܥܓܠ ܫܢܝ . ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܒܬܪ ܗܕܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ . ܘܬܐܬܐ ܡܠܟ̣ܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ¹ܨ ܒܝܢܟ · ܡܢ