simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܒܝܘܒܠܐ ܐܬܝܢ̈· ܕܪܘܚܐ ܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܕܗܪܟܐ ܪܘܚܐ ܐܬܩܪܝܘ ܆ ܐܬܒܩܐ ܟܡܐ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܚܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܠܘܬ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܚܙ̣ܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܒܬܪ ܢܦܫܗ ܗܘ̣ܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܢܘܢ ܦܣܩܝܢ ܡܐ ܕܩܪ . . . ܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܗܘܢ ܐܙܠܝܢ ܚܢܢ ܢܟܣ ܐܢܘܢ . ܢܫܐܠ ܐܢܘܢ ܩܝܣܐ ܚ̇ܝܐ XX ܒܬܪ ܕܐܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܥܒXܝܢ . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟX
Chrys:ComJohn1 XX7 ܓܝܪ ܕܐܡܕ̇ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܒܪܘܝܘܬܗ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܒܬܪ ܗܫܐ ܢܬܥܢܐ ܒܦܬ ܓẌ ܗܢ̇ܝܢ ܕܒܬܪ |ܗܠܝܢ ܣܕܝܪܝܢ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܒ̣ܪܐ ܕܠܐ ܒܨ ܝܪܘܬܐ ܩܘܝ . ܟܕ ܠܐ ܚܣ̇ܪ ܐܘ ܠܐܝ ܐܘ ܥܡܠ ܒܬܪ ܪ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܒܪܐ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗ̇ܘܝܢ . ܫܡܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܚܝ̇ܐ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ . ܠܘ ܥܠ ܒܬܪ ܣܦܩ . XX7 ܠܘ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܘܕܢܩܝܡ ܐܢܘܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܝ̇ܐ ܠܘܬܢ ܐܬܘ ܆ ܙܟܘܬܗ ܕܡܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܘܕܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܟܕ ܝܗ̇ܒ ܐܦ ܫܘܪܝܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܓܝܕ̇ ܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܐܒܐ ܚܝ̇ܐ ܒܬܪ ܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ ܒܗ ܚܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ . ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܡܪܟܒܐ ܗܘ ܒܪܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܪܪܫܢ ܠܗܝ̇ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܥܠܝܐ ܢܬܦܢ . ¹ܗܘ̇ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܝ̇ ܕܡܬܚܬܝܐ ܡܩܕܡ ܐܡ̇ܕ̇ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܝܘܬܐ ܡܘܬܐ ܐܬ̇ܐ . ܡܘܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܡܠ̣ܝܢ ܕܘܝܘܬܐ . |ܐܦ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܪܝܫܢ ܡܗܠܟܝܢܢ . ܠܐ ܡܪ ܓܫܝܢܢ . ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܓܝܪ ܡ . ܢܐ ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܦܟܐܝܬ ܡܛܟܣܝܢܢ ܠܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܦ ܚܢܢ ܐܦ ܚܒܪܝܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܪܝܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܠܦܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܟܣܐ ܒܬܪ X ܬܐ . ܗ ܘ̣ܐܒ̇ܐܢܫܐ . Xܐܫܬ̇ܡܐܠܗܐXܫXܗ ܝܘܝܢܢ . X 1ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܒܗ̇ ܒܪܗܝܒܘܬܐ ܢܩܘ̣ܐ . ܫܡ̣ܥ ܡܢܢ ܗܝ̇ ܕܠܘܬ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘ̇X ܠܢ ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܐܘܣܦ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܟܠܢܫ ܢܗܝܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܟX ܐܝܟ ܡܪܗ ܡܡܠܠ ܐܘܕܥ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܥ̇ܪ ܘܚܘܝ ܪܒܘܬܗ ܕܕܠܐ ܦܚܡܐ ܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ̇ ܒܬܪ ܕܥܠܘܗܝ ܗܘܝܐ ܣܗܕܘܬܐ . ܘܟܡܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ
Chrys:ComJohn1 ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܡܘܣܦ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܥܠܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܟܬܪ ܕܠܘܩܕܡ ܢܠܒܘܟ ܒܢܝܢܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܘܣܦ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܥܠܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܠܗ ܒܬܪ ܕܡܟܬܪ ܕܠܘܩܕܡ ܢܠܒܘܟ ܒܢܝܢܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܪܝܗܝ ܨ ܡܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܘܨ ܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܕܢܓܠܐ ܠܢ ܥܠ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ· ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ