simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ الزرع الذي ينبت ممّا يسقط من الحصاد ܒܬܪ ܒܪ ܣܪܘ ܠܩܝܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ ܠܩܫܠ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝ̇ܥܐ
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ شيء بعد شيء . ܡܕܡ ܕܡܛܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ما اذخروه ܒܬܪ . ܡܕܡܐ̈ ܣܓܝܐܢܘܬܐ ܕܡܕܡ اشياء . ܡܕܡ ܡܕܡ شيء شيء . ܡܕܡ
BarBahl:SyrLex ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܒܬܪ ܚܒܘܒܢܝܐ ܕܕܡ̇ܝܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܠܕܦܘܬܐ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܘܡܬܬܫܝܛ ܥܠ ܫܒܘܩܐ̈ ܡܕܠܩܝܢ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܒܬܪ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܝܣܪ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܟܠ ܫܢܬܐ ܥ̇ܒܕ ܫܬܝܢ ܒܬܪ ܀ ܡܘܪܝܩܐ ܫܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܝܬܘ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܡܥܢܝܬܐ ܒܨ ܥܘܢܝܬܐ ܐܘ̇ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܀ ܡܥܣܐ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܡܪܝܡ . ܡܥܢܝܐ ܕܗܝ ܐ̇ܡܪܐ ܠܗ̇ ܠܙܡܝܪܬܐ . ܡܥܢܝܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ ܕܥܒܕ ܫܠܘܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܗܢܐ ܡܠܦܢܗܘܢ . ܐܣܗܕܘ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܩܘܒܠܗܝܢ . ܘܡܫܬܡܪܢ̈ ܠܬܚܬ ܘܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܓܘ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܒܡܬܝܒܢܘܬܐ̈ ܫܐܝܠܬܐ̈ ܘܡܬܩܦܣܢ̈ ܘܡܬܬܚܪܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܦܩܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܢܬܦ ܒܬܪ كانوا يذبحون ܀ [1197] ܡܬܢܬܦ ܘܘܡܬܢܬܦܝܢ ܗ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܛܘܦܢܐ ܬܠܬܡܐܐ . ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܠܘܠܓ ܠܫܢܐ̈ ܒܬܪ . ܢܘܚ ܗ ܢܝܚܘܬܐ . ܐܘ̇ ܢܝܚܐ ܐܘ̇ ܒܘܝܐܐ ܡܬܦܫܩ . ܢܘܚ ܚܝܐ
BarBahl:SyrLex ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܢ ܫܦܥܬ ܡܚܘܬܐ ܠܪܘܫܡܗ̇ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܐܢ ܐܬܟܠܝ ܗܘܐ ܫܘܚܢܐ ܐܘ̇ ܠܐ ܀ ܘܒܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ
BarBahl:SyrLex ܚܫܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐ̇ܡܪ ܠܪܚܡܬܐ عاشق . ܢܦܫܐ ܡܟܐܒܬܐ ܒܬܪ ܕܒܝܛܪ ܀ ܢܦܫܐ نفس . ܢܦܫܢܝܬܐ نفسانيّة . ܢܦܫܐ ܕܕܒܝܪܐ
BarBahl:SyrLex ܣܥܘܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܠܐ ܒܛܠ . ܐܟܙܢܐ ܕܙܡܪܐ ܐܘ̇ ܪܩܕܐ ܘܐܝܠܝܢ ܒܬܪ يبطل مع امساك صاحبه عنه . آخر عمل فعل ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܒܢܝܗ . ܒܬܪ . يفعل يعمل . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܕܡ ܕܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
BarBahl:SyrLex ܕܫ̇ܠܐ ܡܢܗ ܥ̇ܒܘܕܗ ܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ . ܐܝܟ ܒܝܬܐ ܘܬܪܥܐ ܒܬܪ . ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الاعمال . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܦܣܩ ܘܦ̇ܐܫ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܘܥܝܢܐ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܩܝܣܐ̈ ܩ̇ܪܝܢܢ . ܠܓܘܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܝܬ ܙܪܥܗܘܢ ܐܘ ܒܡܬܬܚܕܢܘܬܐ ܕܥܩܪܝܗܘܢ̈ ܘܩ̇ܝܡܝ̈ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܝܥܝܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܫܝܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܚܕ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܒܨ أثار وعقب ويقال على ܒܬܪ كعب . ܥܩܒܐ تلاية بحث اقتفاء ܐܚܝܕܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܚܕ