simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܦܘܢܝܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܒܝܠ . ܐܢܫ ܥܒܪܝܐ ܕܡܠܝܛ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܬܕ̇ܠܩܒ ܠܗܘܢ ܘܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܥܪܕܐ̈ ܘܪܟܒܝܢ ܠܗܝܢ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܝ ܐܬܢܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܘܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܚܡܪܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܡ ܪܥܘܬܐܐܙܠܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܕܩܛܠ ܕܪܝܘܫ ܦܪܣܝܐ ܀ ܒܗܡܘ̇ܬ تنين لا شبه له . آخر ܒܬܪ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܫܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܘܨܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܒܘܨܪܐ ܒܬܪ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܪܒܢ ܪܝܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ ܡܨܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܠܦܘܗܝ ܫܩܠܘ ܡܢܬܗ ܘܝܗܒܗ̇ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܚܩܠܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܠܚܡ ܒܬܪ ܐܦܪܬܐ . ܘܐܘܠܕ ܡܢ ܐܦܪܬܐ ܒܢܝܐ̈ . ܘܠܚܕ ܫܡܗ ܠܚܡ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ̇ ܛܥܘ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܒܬܪ ܥܒܕܬ ܠܗ ܨܠܡܐ ܚܕ ܘܣܡܬܗ ܒܒܝܬܗ̇ ܘܩܪܬܗ ܒܥܠܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ . ܘܟܕ ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܩܪܐܘܘܗܝ ܒܪܩܐ ܕܓܘܙܢܝܐ̈ . ܗ ܥܠܬܐ ܒܬܪ . ܘܥܒܕ ܠܢܦܫܗ ܨܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܢܝ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܕܟܪ ܠܗ
BarBahl:SyrLex خلف وراء في الأثر بعقب . ܒܬܪܝ بعدي في أثري خلفي ܒܬܪ أقول بعضها خلف بعض . ܒܬܪܗ في أثره وأقول بعده .
BarBahl:SyrLex ܒܬܪ شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܒܬܪ ورأي . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ .
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܝܗܠܐ̈ ܕܝܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܒܬܪ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܝܢܘܣ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀ ܓܠܓܐ كشف ܀ ܓܠ̈ܓܐ̈ ܘܐܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܒܗ ܥܒܕܘ ܦܨܚܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ ܀ ܕܝܡܘܣ ܩܢܛܐ ܘܨ ܕܝܡܐܣ ܗ ܩܢܛܐ ܀ ܒܬܪ ܡܢ ܥܒ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ
BarBahl:SyrLex ܬܪܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܟܠܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ رهاين ܀ ܗܡܝܣܝܢ ܒܬܪ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܘ̇ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܗܕܐ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܒܪܕܐ ܙܘܩܝܐ . ܘܒܬܪ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܙܘܩܝܐ ܀ ܙܘܪܐ ܙܘܪܐ قبضة ܒܬܪ . ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܥܘܪ ܚܪܨܦܬܐ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܪܒ
BarBahl:SyrLex ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀ ܙܟܘܬܐ ܙܟܘܬܐ غلبة . ܐܙܕܟܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܢܐ ܢܨܪܝܢ ܘܢܗܡܝܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
BarBahl:SyrLex ܝܠܕܐ دم يخرج بعد ولادة الولد ووجدت قوماً يسمّونه ܒܬܪ اللفت وهو الشلجم باليونانيّة ܀ ܟܘܪܐ ܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
BarBahl:SyrLex ܟܢ ܗܘܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ . ܘܡܢ ܥܒ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܕܫ̇ܐܠ ܫܠܡܘܢ ܠܘܩܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܥܡܢ .