simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarBahl:SyrLex ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܦܩܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܢܬܦ ܒܬܪ كانوا يذبحون ܀ [1197] ܡܬܢܬܦ ܘܘܡܬܢܬܦܝܢ ܗ ܡܢ
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܬܪܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܟܠܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ رهاين ܀ ܗܡܝܣܝܢ ܒܬܪ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܘ̇ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܗܕܐ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܝܣܪ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܟܠ ܫܢܬܐ ܥ̇ܒܕ ܫܬܝܢ ܒܬܪ ܀ ܡܘܪܝܩܐ ܫܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܝܬܘ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
BarBahl:SyrLex ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀ ܙܟܘܬܐ ܙܟܘܬܐ غلبة . ܐܙܕܟܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܢܐ ܢܨܪܝܢ ܘܢܗܡܝܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܫ̇ܠܐ ܡܢܗ ܥ̇ܒܘܕܗ ܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ . ܐܝܟ ܒܝܬܐ ܘܬܪܥܐ ܒܬܪ . ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الاعمال . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ ܕܥܒܕ ܫܠܘܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܗܢܐ ܡܠܦܢܗܘܢ . ܐܣܗܕܘ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܪܓܝܓܬܟܘܢ̈ ܐܝܟ ܥܪܕܐ̈ . ܗ ܕܝܢ ܡܢ ܥܪܕܐ̈ ܫܩܝܠܐ ܗ ܚܡܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܢܘܢ ܚܡܪܐ̈ ܕܒܪܐ . ܬܬܥܪܕܘܢ ܬܫܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܘܬܐܙܠܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarBahl:SyrLex ܚܕ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܒܨ أثار وعقب ويقال على ܒܬܪ كعب . ܥܩܒܐ تلاية بحث اقتفاء ܐܚܝܕܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܚܕ
BarBahl:SyrLex ܟܢ ܗܘܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ . ܘܡܢ ܥܒ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܕܫ̇ܐܠ ܫܠܡܘܢ ܠܘܩܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܥܡܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܩܛܠ ܕܪܝܘܫ ܦܪܣܝܐ ܀ ܒܗܡܘ̇ܬ تنين لا شبه له . آخر ܒܬܪ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܫܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex ܦܘܢܝܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܒܝܠ . ܐܢܫ ܥܒܪܝܐ ܕܡܠܝܛ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܬܕ̇ܠܩܒ ܠܗܘܢ ܘܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܡܥܐ ܩ̇ܠܐ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܛܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܗܝ ܠܩܛܐ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ
BarBahl:SyrLex ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܡܥܢܝܬܐ ܒܨ ܥܘܢܝܬܐ ܐܘ̇ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܀ ܡܥܣܐ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܡܪܝܡ . ܡܥܢܝܐ ܕܗܝ ܐ̇ܡܪܐ ܠܗ̇ ܠܙܡܝܪܬܐ . ܡܥܢܝܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܝܠܕܐ دم يخرج بعد ولادة الولد ووجدت قوماً يسمّونه ܒܬܪ اللفت وهو الشلجم باليونانيّة ܀ ܟܘܪܐ ܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
BarBahl:SyrLex ܣܥܘܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܠܐ ܒܛܠ . ܐܟܙܢܐ ܕܙܡܪܐ ܐܘ̇ ܪܩܕܐ ܘܐܝܠܝܢ ܒܬܪ يبطل مع امساك صاحبه عنه . آخر عمل فعل ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܪܓܝܓܬܟܘܢ̈ ܐܝܟ ܥܪܕܐ̈ . ܘܐܚܪܢܐ̈ التصرّف مع ܒܬܪ النفس شهواتها . يقال ܠܐ ܬܬܥܪܕܘܢ ܗ ܬܫܬܪܘܢ ܘܬܐܙܠܘܢ