simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ ܒܬܪ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩ̣ܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܫ̇ܒܘܥܝܢ̈ ܕܡܦܩܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܝXܠXX· ܃ · ܒܬܪ ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܚܕܐ ܝܝ ܒܬܪ ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ