simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܬܪ ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܪܗܛܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܠܐ ܦܩܕ ܕܢܫܕܪ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܡܛܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܛܝܒܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܝ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܡܕܡ ܕܣ̣ܥܪ ܦܝܠܝܦܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣ̇ܝܐ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܣܠ̣ܩ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒܣܡ ܒܗܝܢ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܐ ܂ ܣ̣ܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩ̣ܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܪܐܙܐ̈ ܂ ܡܩܒ̇ܠܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܐܘ̇ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝXܘܪܬ ܐ ܕܟܬܒܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܫ̇ܒܘܥܝܢ̈ ܕܡܦܩܬܐ