simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܦܪܢ̈ ܣ̇ܥܪ ܕܢ̣ܚܛܐ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ ܒܬܪ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈ ܒܬܪ ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܣܕܪ ܐܢܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܟܙܢܐ ܕܕܪܓܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܘܒܪܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܫ̇ܪܝ ܒܕܘܒܪܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ ܒܬܪ ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܢܫ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܡ̇ܕܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ ܒܬܪ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis XܫܠܝܢܢX· ܃ · ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܚܕܐ ܝܝ ܒܬܪ ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ