simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܬܝܠܕ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܬܕܟܝ̣ܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܣܥ̣ܪܘ ܘܡ̣̇ܠܠܘ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡ̇ܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܚ̇ܙܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܝXܠXX· ܃ · ܒܬܪ ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ