simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܡܬܚܝܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܝܘܬ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܃ ܕܡܫܝܚܐ ܥܨܐ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܬܕܟܝ̣ܬܐ ܃ ̤· ܒܗ̇ܝܟܠܐ ܢܬܚܙܐ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܡܕܡܐ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܕܦ̇ܩܕ ܕܗܘ̇ ܕܡܬܝܠܕ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܠܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܪܢ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܫܝܘܠ ܠܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܣܩܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡ̇ܝܐ ܂ ܘܗܢܐ ܟܬܒ̇ܐ ܠܠܘܩܐ ܒܬܪ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܣܥ̣ܪܘ ܘܡ̣̇ܠܠܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܪܨܘܦܗ ܥ̣ܪܩܬ̇ ܐܪܥܐ ܘܫܡ̇ܝܐ ܂ ܗ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂ ܗ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܘܕܟ̇ܐܝܢ ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܕܓܘܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܒܬܪ ܕܫܦܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܃ ܘܚ̇ܝܐ ܗܘ̣ܐ ܢܟܦܐܝ̣ܬ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·