simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܕܒ̣ܪ ܦܕܢܐ ܟܕ ܐܬ̇ܐ ܒܪܡܫܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܗ ܐܣܬܡܟ ܒܬܪ ܢܦܘܫ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܀ ܘܐܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܚܩܠܐ ܃ ܗ ܂ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
PhiloxMab:epPatricius ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܗ̇ܘܐ ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܚܠܡܐ⁵¹ ܐܠܐ ܐܢ ܢܛ̣ܪܬ̇ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܢܗܘܐ ܒܟܘܢ X⁰ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . Xܢܝܕܝܥܐ ܕܚܘܒܐ ܡܢ
P:Judg [AB] ܝܘܡܐ : ܘܢܦܩܘ ܥܡܐ ܠܕܒܪܐ : ܘܚܘܝܘ ܠܐܒܝܡܠܟ . ܘܕܒܪ ܠܥܡܐ ܒܬܪ : ܘܛܪܕ ܙܟܠ ܠܓܥܠ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܬܒܘܢ ܒܫܟܝܡ . ܘܗܘܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܗ̇X ܂ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܒܚܪܬܐ ܪܡ̇ܙ ܂ ܕܒܗ ܒܬܪ ܕܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܢܣܒܘ ܂ ܥܠܗܝ ܣܡ ܠܢܢܒܢܢܘܬܐ ܥܠ ܗܢܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܘܓܙܘܪܬܗ ܘܚܣܝܠܘܬܗ . ܘܥܠ ܒܬܪ ܐܒܝܡܠܟ ܕܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ ܘܕܠܐ ܫܒܩܗ ܐܠܗܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗ̇ ܀
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܣܒܪܘ ܕܡܢܥܘ ܠܐܘܘܢܐ ܕܢܝܚܐ ܆ ܥܠ ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܢܘ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ : ܘ . ܚܕ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀ ܟܒܪܐܢܫܝܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܣܩܝܢ ܠܗ ܡܢ
Eph:madCarNis ܨܘܡܗ ܒܠܚܡܐ ܦܐܝܐ ܘܠܐ ܐܬܪܓܪܓ XX ܠܥܩܬܝ ܡܙܡܘܪܐ ܥܡܠܬ ܒܬܪ ܕܟܡ ܥܠܘܗܝ ܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܒܦܘܩܕܢܐ [40] 4ܓܪܓܬܗ ܗܘܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
ApocPs-Meth ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ¹ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ²ܕܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪ ܢܘܚ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܝܘܢܛܘܢ ⁴ܒܪܗ ܘܫܕܪܗ ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܒܬܪ ܘܐܒܗܝܬܐ ܇ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܐ ܂ ̣ܡܪ ܗܕܐ ܘܐܩܦܗ̇ ܟܠܗ̇ ܠܦܪܨܘܦܗ ܕܐܒܐ ܡܘܣܦ ܃ ܒܬܪ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܒܣܡ ܒܚܙܬܐ ܕܝܠܘܕܗ ܂ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܆ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܟܪܣܐ . ܘܟܪܣܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܆ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܆ ܐܡܪ ܡܚܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܢܝܗܘܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܡܬܥܬܕܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ̣ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܙܩܝܦܐ ܇ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܒܪܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܡܕܒܪܐ ܢܦܘܩ ܆ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܟܬܝܒ ܕܐܬܬܪܥ ܆ ܗܘ ܩܕܡ ܗܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ