simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol 1ܡܠܟܐ ܒܕܝܢ̣ܐ ܟܢ ܥܡ̇ ܫܚܘܪܝX ܃ ܕܘܟܬX ܝܝ ܥXܝܩܬX ܃ ܃ ܂ X ܒܬܪ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܥܘܠ
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
Basil:SyrDeSpirSanc 25ܐܒܐ . ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ
Tim1:Epist 26ܣܝܡܝܕܐ : ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܢܬܒܥܘܢ 27ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܐܘ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܪܫ ܕܢܩܘܡ 25ܒܪܫܗܘܢ : ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܐܘ
Tim1:Epist 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ 28ܡܪ ܝ ܐܒܐ . ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܪ ܓܢܝܣ ܆ ܫܕܪ ܠܝ ܕܩ̇ܪܐ 26ܐܢܐ ܒܗ ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܥܩܒ
ChronMin 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀
Tim1:Epist 31ܩܪܝܢܗ ܕܟܬܒܢ ܠܓ̇X . ܗܘ̣ܝ ܚܠܝܡ 32ܒ̇Xܢ ܘܥܠܝܢ ܡܨ ܠܐ ܒܬܪ ܩܠܪܝܩܐ̈ 30ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܬܬܗܐ
Tim1:Epist 32ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ . ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ 33ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܕܥܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ : 31ܐܘ ܦܠܚܢ̈ ܐܘ ܡܫܒܚܢ̈ . ܐܘ ܡܬܝܬܪܢ̈
BarKoni:Schol 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ
SevAnt:LuqGramm 3ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪ-ܫܐ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܒܬܪ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܘܠ̇ܐ ܡܬܘܡ ܐܡ̣ܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
BarKoni:ScholUrm 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ²ܒܛܪܘܢܘܣ X ܆ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ : ܘܠܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܟ̇ܬܒ : ¹²ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܢ ܠܥܠ ¹³ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ¹¹ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܟܐܢܐܝܬ ܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܀ ܘܬܘܒ :
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܗ . ܟܬܒ : ܓܝܪ : Xܗܘ : ܟܕ : ܗܘ : ܡܠܦܢܐ : ܒܗ : ܒܗ : ܒܡܐܡܪܐ :
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܚܕܝܘܬܐ : ܠܐ : ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ : ܘܡܥܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܦܠܓܝܢ : ܠܗ̇ܘ : ܚܕ : ܡܫܝܚܐ : ܠܬܪܝܘܬ : ²ܟܝܢܐ̈ : ܡܢ :
IsaacAnt:memHom : ܟܠ ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܒܬܪ ܢܐܚܘܕ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ]ܘܐܬܬܣܝܡܘ ¹[ܓܠܝܐܝܬ : ܡܬܚܘܐ : ܒܬܪ : ܦܬܓܡܐ̈ : ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܢܘܢ : ]ܕܐܬܘ : ¹[ܡܢ : X
SevAnt:LuqJul : ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܕܝܠܗ : ܕܩܕܝܫܐ : ܐܪܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܡܒܪܐ ܠܗ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ . ܘܬܘܒ : ܡܢ :