simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܐܡ̣ܪ ܕܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܀ ܡ̣̇ܬܝ ܒܫܪܒܐ ܒܬܪ ܕܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
PhiloxMab:epPatricius ܕܚ̣ܝܐ ܕܢܐܨܦܐܦܕܚܘܠܡܢܗ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܘܠܡܢܐ Xܝ X¹ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܡܬܒ̣ܥܐ ܠܗ ܒܩܕܡܐ ܕܢܐ̣ܚܐ ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐ ܨܠܐ . ܘܥܪܩ ܝܘܐܒ ܠܡܫܟܢܗ ܒܬܪ . ܘܛܒܐ ܡܛܝ ܠܝܘܐܒ ܕܐܬܩܛܠ ܐܕܘܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܇ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡ ܂ ܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪ . ܘܥܠ ܡܫܪܝܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܝܡ ܠܐܒܪܗܡ ܀ X
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܬܕܒܪ ܒܕܘܒܪܐ ܕܪܘܚ ܆ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܬܪ : ܒܣܘܪܗܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܆ ܗܢܐ ܠܕܝܢܐ ܡܬܩܪܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܢ
JacSer:memLuqJews ܕܥ̣ܒܪܘ ܙܒܢܐẌ ¹⁷ܕܥܠܡܐ ܘܗܐ ܢܘܦܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܣܢܝܐ ܕܥܡ ܒܬܪ . XܝXXXXX0 ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܘܟܢ ܓ̇ܠܐ ܠܗ ܆
SevAnt:LuqJul ܣܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ . ܘܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܚܝܪܝܢ ܠܢ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܪܘܫܡܐ . ܘܝܘܩܢܐ ܒܝܕ X ܛܘܦܣܐ ܐܝܟ ܕܠܡܕܥ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܨܒܝܢܗܘܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܟܘܠܗ ܐܡܪܘ . ܪܠܡܬܚܒܠܘ ܠܗ ܠܡ ܡܢ ܢܘܪܐ ܒܬܪ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܫܬܟܚ ܗܘܝܢ ܒܡܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܫܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܪܒܐ ܒܬܪ ܡܚܝܒܐ ܡܢ ܩܕܝܡ : ܬܘܕܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܒܚܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܟܢܐ ܐܘܪܒܗ ܠܫܪܒܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܇ ܒܛܟܣܐ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܕܢܫܪܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܢܣܝܘܢܗ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܟܕ ܛܒ ܗܢܘܢ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܪܗܛܐ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗܘ ܕܐܬܐ ܠܗ ܗܘ ܦܪܘܩܢ ܆ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܡ̣ܠ ܒܫܠܝܐ ܘܩ̇ܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܘܕܢܚܐ X ܠܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ O⬩ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܚܛܐ ܡܬܦܢܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܛܒܗ ܕܕܝܢܐ ܡܕܚܠ ܠܗ . ܘܡܢ ܫܡܥܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܢܚܛܐ ܆ ܚܙܬܗ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܐ ܠܗ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܗܘ ܕܝܢ ܕܡܢ