simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܡܘܬܗ ܝ ܐܫܠ̣ܡܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܠܗܪܩܢܣX ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܫ ܂ ܟ ܂ ܀ ܣܠܢܐ ܂ ܛ ܂ ܐܢܬܬܗ ܕܗ̣ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ̣ ܘܙܟܝܗܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܕܘܟܬܗ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܕܩ̣ܡ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܫ ܂ ܠܙ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin ܚܕ ܇ ܐܠܐ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܆ ܠܗ ܡܩܝܡ ܗܘ̣ܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܗ̣ܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܠܐ ܩܡܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ
ChronMin ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܂ ܛܝܒܪܝܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܒܬܪ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒ ܘܡܬܗ̈ ܐܬܒ̣ܢܝ ܗ ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ
ChronMin ܡܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ
ChronMin ܓܝܪ · ܙ 0 ܩܩܪܘܦܣ ܃ ܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܕܘܩܠܝܘܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܙܒܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ ܘܣ̇ܠܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܫܒܥܐ̈ ܚܟܝܡܝܢ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܫܬܡܗ ܩܕܡܝܐ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ̣̈ ܂ ܦܘܬܓܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܂ ܒܬܪ ܚܟܝܡܝܢ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܫ[ܒܥܐ̈ ]ܚܟܝܡܐ̈ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܒܢܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܀ ܒܬܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠ ܆ ܫ̣ܒܗ̇ ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܝ ܘܚܪܒܗ̇ ܂ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘ[ܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܃ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܘܝܕ ܂ ܘܐܥ̣ܡܪ ܒܓܘܗ̇ ܥܡܐ ܕܝܠܗ ܀ ܘܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܆ ܟܕ ܥ̣ܒܕ ܐܣܛܣܝܣ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܥܡ̇ܝܢܕܒ ܫܢܝܢ̈ · ܥܣܪܢ̈ ܀ ܫܐܘܠ ܕܘܝܕ ܫܠܝܡܘܢ ܀ ܂ ܝ
ChronMin ܡܘܫܐ ܚܝܐ̣ ܃ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܩܠ ܂ ܀ ܫܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ ܣܪܝܠ̣ ܂ ܒܬܪ ܀ ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܐܬܝܕܥ ܆ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ
ChronMin ܦܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ ܗܘܐ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܀ 3 ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܝܝ ܕܐܒܘܗܝ ܀ ܢܪܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܒܙܡ̇ܪܐ ܕܩܝܬܪܐ ܙܟ̣ܐ ܀ ܡܢ
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
ChronMin ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܪܕܦ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܫ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܝܝ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈
ChronMin ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̣ܐ ܡܙܒܢܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ ܒܬܪ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܓܒܪ ܂ ܘܡܚܕܐ ܥܡ ܒܪܗ ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀
ChronMin ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܒܬܪ ܂ 1ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ ܛܘܪܐܢܘܣ ܀ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣ̣ܗܕ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ