simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂ ܒܬܪ ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ
ChronMin ܦܠܓ 1 ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܡܐܬܝܢ
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܦܩ̣
ChronMin ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܆
ChronMin ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܆
ChronMin X ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ̣ ܂
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܬܪ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܝܝ ܂
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
ChronMin ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂
ChronMin ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܬܥ ܂