simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ
ChronMin ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ
ChronMin ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ChronMin ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈
ChronMin ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆
ChronMin ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣
ChronMin ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆
ChronMin ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ