simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠ-ܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܬܠܬ ܢ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ ܂ ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܀ ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ ܂ ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܂ ܝ ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
ChronMin ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ ܐܝܣܚܩ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܀ ܝ ܂ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̣̈ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆ 2ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܂ ܘܚܝܐ ܦܠܓ 1 ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܂ ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ
ChronMin ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܦܩ̣ ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܕܪܐ ܕܚܡܫܐ̈ ܀ ܝ ܃ ܝ ܘܣܪܘܓ ܒܬܪ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܂
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܆ ܡܐܬ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܡܐܬ ܢ ܘܬܠܬ ܒܬܪ ܝ ܘܣܪܘܓ ܚܝܐ ܬܠܬ ܂ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܂ ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܆ ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡܐܐ ܒܬܪ ܚܝܐ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܂ ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܘܬܫܥ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܕܪܐ ܬܠܝܬ ܂ ܐ ܀ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܂ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܝ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܀ ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ ܂ ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܆ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܂ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ̣ ܂ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܂ ܘܚܝܐ ܂ ܙ X ܐܝܣܚܩ ܡܢ
ChronMin ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܗ̣ܦܟ ܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܬܪ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܂
ChronMin ܚܕܥܣܪܐ̈ ܝܝ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܙܕ̣ܒܢ ܝܘܣܦ ܠܡܨܪܢ ܂ ܩܕܡ ܥܣܪ̈ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܗ̣ܦܟ ܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ ܂
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈
ChronMin ܂ ܬܥ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܂ ܚ ܂ ܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܝ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܂ ܠܘ ܂ ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ