simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܦܪܣ ܢܪܣܐ ܆ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ
ChronMin ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
ChronMin ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܓ ܂ ܘܩ̣ܡ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܩܘܗܝ ܂ ܘܐܘܬ̣ܒܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ
ChronMin ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܨܒ[ܥܢ̈ ܟܕ ܩ̇ܥܐ̣ ܂ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܬܒܘܗܝ ܐܪܝܢܐ̈ ܒܐܢܛܝܘܟܐ ܂ ܘܟܕ ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܐܕܡ ܒܪ ܝܝ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܂ ܘܚܝܐ ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܂ ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬ̈ ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܂ ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘ ܂ ܐ ܂ ܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܂ ܘܫܦ̣ܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣ ܂ X 2ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܂ Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܝ̣ܬ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆ ܚܡܫܡܐܐ ܝ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ
ChronMin ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܕܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܒܬܪ ܂ ܘܚܙ̣ܐ ܝ ܆ ܠܡܟ ܠܐܕܡ̣ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢẌ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂ ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ̇ܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܝ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ 3ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ̣ ܢܘܚ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܀ ܝ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ