simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ ܂ ܘܢܥܒܕ ܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܨܠܘܬܐ ܕܐ̇ܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ
JulRom ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܦܘܢ ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ
HistChurchEast ܕܐܬܡܠܝܬ ܐܡ̣ܪ . ܗܕܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܥܡ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܨܠܐ ܒܬܪ . ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܗܟܝܠ ܀ X ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܝ ܂ ܫܘܢܝܗ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܗ̇ܘ ܪܒ ܬܟܬܘܫܐ̈ ܘܚܠܝܨܐ ܂ ܐܒܘܢ ܒܬܪ ܕܐܒܝ̣ ܂ ܘܐ̇ܩܛܠܝܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܝ ܂ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢ̣
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܒܣܪܗ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܡܢ ܩܝܡܬܐ : ܒܬܪ ² X ܡܫܪܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܢܗܝܪܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
MartOrient ܩܝܡܬܗ . - ܝܐ . ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܘܕܙܥܘܪܐ ܩܕܝܫܐ . - ܒܬܪ ܘܐܘܦܡܝܐ . - ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ . ܡ ܝܘܡܬܐ̈ X
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܚܠܦ ܡܝܐ̣̈ . ܣ̣ܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ . ܕܠܟܝܢܐ ܢܫܚܠܦ ܒܬܪ ܕܙܩܝܦܐ . ܕܒܗ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܠܝܘ X ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܀
JnRufus:Pleroph ܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܒܟܠ ܕܘ̣ܟ ܒܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܐܣܩ ܠܘܬ ܪܝܫܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܘ ܪܝܫܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܡܙܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܪܒܬ ܗܝ ܠܝ .
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܐܘܟܠ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܐܫܩܝ ܐܢܘܢ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܐܠܗܐ ܘܡܣܟܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܒܝܐ̈ ܀ ( 10 ) ܐܦ ܐܠܝܫܥ ܪܗܛ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
LiberGrad ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܡܕܒܪܐ : ܥܠ ܕܙܢܝܘ ܘܙܡܪܘ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ : ܘܠܐ ܫܒܚܘ ܠܡܢ ܕܣܒܥ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܒܬܗ̈
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܟ̇ܬܒ : ¹²ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܢ ܠܥܠ ¹³ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ¹¹ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܟܐܢܐܝܬ ܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܀ ܘܬܘܒ :
PhiloxMab:ComProJohn X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܒܬܪ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܪܪܫܢ ܠܗܝ̇ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܥܠܝܐ ܢܬܦܢ . ¹ܗܘ̇ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܝ̇ ܕܡܬܚܬܝܐ ܡܩܕܡ ܐܡ̇ܕ̇ ܡܢ
Tim1:Epist ܐܪܘܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܃ ܘܕܪܫܐ ܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܠܡ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܢ ܒܥܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܀ ܘܟܕ ܠܩܢܘܢܐ ܕܝܠܗ ܘܠܦܣܩܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܛܝܡܬ ܂ ܘܥܠ ܩܘܪܐ ܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܕܢܩ̣ܦ ܠܗ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ X0ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܕܓܠ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܫܘܚܕܐ ܘܗ̣ܘܐ ܐܦܣܩܦܐ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܠܘܛܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ¹ . 0⁸ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܩܢܘ
Eph:memHom ܣܝܒܘܬܐ -- ܕܩ̣ܪ XܙX -- ⁵ܚܘܒܝXܙXXẌ -- ⁴ܪܢܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܘܠܣܝܒܘܬܝ ²⁴ 1X5ܒܪܦܝܘܬܐ ܐܦ̇ܩܬ ܐܢܝܢ ܡܟܝܠ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܐܢ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܒܩܕܡܐ ܠܐ ܡܫܪܝܢ ܆ ܠܐ ܡܫܪܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚܫܐ ܠܘܩܕܡ ܢܬܟܬܫ . ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ