simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
SevAnt:LuqGramm ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܡܝܪܬ ܒܪܘܚܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܡܠܝܠܬ ܐ ܒܬܪ ܕܡܢܦܫ ܡܡܕܥܐܝܬ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪܝܢ ܇ ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢ XX
PhiloxMab:epPatricius ܓܒܝܬܗ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܦܪܘܥܐܐܝܟ ܕܡ̇ܨܝܐ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܗ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܩ̇ܘܐ ܆ ܐܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܓܝܕ ܃ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܣܛܝܢܐ ܃ ܡ̇ܠܟܬܐ ܣܘܦ̣ܝܐ ܐܢܬܬܗ ܒܬܪ ܒܗ ܀ XܝܫX XܝXܒXܥX ܆ ܕܥܠ ܣܘ̣ܦܝܐ ܡ̇ܠܟܬܐ̣ ܘܫܪܟܐ ܀ ܝ ܡܢ
Hom6thCent ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܠܘܬ ܚܕܐ . ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܠܘܬܗ ܪܗܛܐ ܗܘܬ· ܐܬܐ Xܝܪ ܒܬܪ ܠܘܬܗܐܝܟ ܙܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܬܐ ܠܘܬܗ̇ܐܝܟ ܐܣܝܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܣܒܘ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܦ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ . ܗܝ̇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܙܩܝܦܐ ܕܦܪܘܩܐ ܝ ܘܩܝܡXܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܝܚܘXܐ ܕܗ̇ܝ ܕܙܪ ܂ ܩ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܘܬ ܃ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܩܝܡܬܐ . ܐܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܐ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܦܪܥ ܛܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܒܗ : ܘܣܓܕ ܠܗ ܘܡܪܥܐ ܠܗ؟ ܀ ( 21 ) ܐܦ ܝܘܣܦ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܗ . ܐܝܟ ܐܪܕܝܟܠܐ̈ ܘܐܝܟ ܐܘܡܢܐ̈ : ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܢ ܒܬܪ ܘܝܪܒ ( 1 ) ܢܚܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢ ܐܢܫ ܡܬܓܡܪ : ܘܐܝܟܢ ܝܪܒ
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܫܢܝ ܠܗ ܐܦ ܠܘܬ ܐܢܫܝܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܒܬܪ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ
P:5Macc [AB] ܕܐܚܕܘ ܠܫܘܪܐ ܢܝܫܐ ܕܡܠܟܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܐܩܝܡܘ . ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܡܠܟܘ ܘܒܓܘ ܒܝܒܘܬܐ̈ ܛܫܘ . ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܬ̣ܪܓܡ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ X ܝXXXXX² ܒܟܐܦܐ̈ : ܟܕ ܠܫܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣ̇ܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̇ܝ ܣ̇ܓܝܐܬ̇ ܙܢܝ̣ܐ̈ : ܡܢ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ . ܘܠܐ ܐܬܦܩܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܟܦܪܘ . ( X ) ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܘ ܩܪܝܝ̈ ܟܬܒܐ̈ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܚܡܪܐ ܆ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܠܒܫܘܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܒܬܪ X ܠܒܒܠ ܆ X ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܫܬܝܐ ܥܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
Babai:BookUnion ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐ·ܬܘܗܝ ܒܬܪ ܂ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܐܬܦܠܛ ܡܢ ܡܨܝܕܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܗܝ ܒܝܕ ܝܩܕܢܐ ܕܪܓܠܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܗܝ ܕܡܨܥܬ ܝܡܐ ܫܢܝ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܠܝܐ ܘܠܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܓܡܪ