simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܕܒܒܠ ܂ ܘܟܒܫܝ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂ ܒܬܪ ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܡܡܐ̈ : ܕܢܐܬܘܢ ܢܚܙܘܢ ܦܘܪܩܢ ܟܠܐ ܕܒܓܘ ܥܡܐ . ܐܪܙܢܐܝܬ ܒܬܪ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܫܬܝܩܐ̈ . ܟܘܟܒܐ ܫܕܪ ܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ
ActsGregPirang ܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܚܒܫܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܠ̇Xܝ ܓܪܝܓܘܪ | XX1 . 79ܠܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝ̇ܐܐ . ܘܡܢ
Eph:memHom ܩܠܝܠ XX 5ܗܕܡܐ̈ ܕܠܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܢܕܝܕܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܕܟܪܝܘܗܝ ܬܘܒ ܠܡܘܬܐ ܫܪܘܝܐ ܕܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ ܡܐ ܢܕܝܕܝܢ
Hom6thCent ܕܐܣܬܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܫܩܠ ܒܬܪ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܠܣܘܥܪܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ̈ ܐܒܪܗܡ ܠܥܒܕܗ ܣܒܐ . ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܒܠܐ ܡܕܡ ܙܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܀ X2]ܘܡ̣ܢ
JnEph:EccHist ܠܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐ̇ܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܐܫܬ̣ܘܝ ܠܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܕܒܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ̣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ X X ܡܠܟܘܬܐ .
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ . X 23 . 1ܐܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܟܕ ܡܓܫܡ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܝܗ ܠܘ XܝܢX ܒܬܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܗܘܐ ܦܓܪܐ ܘܒܪܐ ܠܒܪܬ ܐܢܫܐ ܂ ܐܠܐ ܕܟܬܪ ܐܦ ܡܢ ܝܝ
SevAnt:LuqJul : ܚܕܝܘܬܐ : ܠܐ : ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ : ܘܡܥܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܦܠܓܝܢ : ܠܗ̇ܘ : ܚܕ : ܡܫܝܚܐ : ܠܬܪܝܘܬ : ²ܟܝܢܐ̈ : ܡܢ :
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܆ XX ܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̣̈ ܠܘ ܒܡܕܡ ܒܨܝܪ ܢܘܕܘ ܒܬܪ ܘܒܫܘܝ̣ܘܬ ܫܡܐ ܘܒܫܘ̣ ܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܦܢܛܩܘܤܛܐ : ܐܙܠܘ ܥܠ ܓܘܪܓܝܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܡܢ ܬܡܢ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܢܥܒܕܘܢ ܥܕܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܘܡܢ
Eph:memDomNos ܬܪܥܝܬܐ ܡܣܪܗܒܬܐ . ܕܡܢ ܣܘܪܗܒܐ ܠܡܗܘܢܢܘܬܐ ܬܓܕܝܗ̇ . ܒܬܪ ܩ̇ܒܠܬܗ̇ . ܢܫܡܥ ܕܝܢ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܐܝܟܢܐ ܐܬܢܓܕܬ
P:Ecclus [AB] ܐܠܗܐ . ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ ܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܢܐ . ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܚܪܡܐ̈ : ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܠܡ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ¹ܘܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܝܪ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ . ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܛܪܝܓܐ ܂ ܗ̣ܘ ܘܩܠܝܠ ܡܢ ܚܝܠܗ ܂ ܘܐܬܩܪܒX ܝ ܠܫܘܪܐ ܂ ܒܬܪ ܐܬܬܥܝܪܘ ܒܡܛܪܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܝ ܐܬ̣ܐ ܗ̣ܘ 2ܩܢܪܩ ܟܕ ܪܕܦ