simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܃ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܡX ܠܐܢܫܘXܗ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ Xܝ̈ ܂ ܕܐ̣ܬܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܠܢܫ ܐܢܗܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܇ ܢܩܦܐ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܝܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܡ̣ܢ
P:Judg [AB] ܐܒܝܡܠܟ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܚܘܢ ܗܘ . ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܒܥܝܢ ܕܟܣܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܟܝܡ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܨܛܒܝ ܠܒܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܘܦܘ̇ܪܫܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܚܕ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܐܩܝܡ ܠܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ . ܘܠܗܕܐ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ : ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝXܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ : ܥܬܝܕ̈ ܢ ܕܝܢ ܢܐܬܝܢ̈
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܫܩܠ ܩܪܒܐ ܫܘܠܡܐ ܆ ܚܝܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܒܬܪ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܩܢܝܢ ܠܗ ܠܚܝܠܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ̣ . ܘܡܪܝ ܣ̇ܐܒ . ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܒܬܪ ܒܣܬܪܗ̇ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܓܚܟܬ ܒܠܒܗ̇ . ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܚܙܬܐ ܕܩܢܘܡܗ : ܕܢܚ̇ܐ ܒܗ ܒܗܘܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܓܘܫܡܐ̈ ܘܕܠܐ ܒܬܪ ܘܚ̇ܙܐ ܗ̣ܘ ܠܝܬܗ . ܒܢܘܗܪܐ ܫܒ̣ܝܚܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
ApocPs-Meth ܓܒܪܐ̈ ܇ ܘܒܕܡܘܬܐ ܕܪܟܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܪܡܟܐ ܒܬܪ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܩܐܝܢ . ܘܓܠܝܐܝܬ ܪܗܛܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ : ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܟܘܢ ܕܐܡܪܐ ܟܐܡܬ ⁹¹ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܠܓܐ̈ ܙܕܩ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܚܬ ܪܘܚܐ ܒܥܠܝܬܐ ܂ ܐܠܦܗ̇ ܠܡܐܪܝܡ ܥܠ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܟܡܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ̇ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܡܬܕܡܪܐ ܗܘܬ̇ ܗ̣ܝ ܘܝܘܣܦ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹0ܕܡܘܬܒ ܝܚܝܕܝܐ ܒܫܠܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܘܡܦܩ ܐܣܝܪܐ̈ ²0ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܒܛܠܐ ¹⁸ܕܢܘܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܥܠܡܐ ܕܢܥܘܟ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܐ ܥܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܙܠ ܒܬܪܗ . ܒܗܕܐ ܗܟܝܠ ܫܦܝܘܬܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ ܐܙܠܘ ܫܠܝܚܐ̈