simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܕܓܠ ܠܫܡܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܦܘܪܫܐ ܡ̇ܬܪܥܐ ܒܬܪ ܠܕܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ
HistChurchEast ܝܕܝܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܘܕܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܇ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܇ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝܠ̇ܕ̇ܬ ܐܠܗܐ : ܠܩܕܡܝܬܐ ܕܣܗܕܬܐ̈ . ܕܠܘܬܗ̇ ܬܚܘܪܢ̈ ܆ ܒܬܪ ܐܘ- ܒܬܘܠܬܐ̈ : ܕܟܕ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܨܠܡܐ ²ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܟܝܢ ܡܢ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 22 410 ܒܪܗܛܐ ܡܛܟܣܐ ܕܣܕܝܪ ܘܐܬܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܪܗܛܗ̇ ܕܗܕܐ ܓܝܓܠܐ ܕܡܠܝܐ ܙܒܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܐܬܝܢ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝ̇ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX·
BarṢal:ComGosp ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܥܠ ܨܘܡܐ ܠܡܠܦܢܘܬܢ ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܣܝܐ ܟܕ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܫܚ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐ ܬܝܝܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪܗܢܐ ܂
JnRufus:Pleroph ܠܡ ܗܠܝܢX ܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܝ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܦܠܪܘܦܪܝܣܐX ܒܬܪ . ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܟܬܪܘܢ ܠܝ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܚ̇ܝ . ܢܒܝܐ̈ ܓܝܕ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܘܪܒܘ̈ ܒܬܪ . ܠܒ̣ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ . ܘܐܬܚܙܝ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܆ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܀ ‏ ‏ܡܐܡܪܐ ܕܐܫܬܐ . ܕܡܘܕܥ ܒܗ ܆ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܡܟܪ ܠܗ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̣ . ܒܬܪ ܕܠܒܝܬ ܠܒܢ . ܘܥܠ X· ܚܙܘܐ ܕܣܒܠܬܐ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܕܡܟ ܀
Eph:madCarNis ܢܨܝܚܐ ܢܟܦܐ ܒܬܪ ܝܩܝܪܐ ܫܗܪܐ ܒܬܪ ܨܝܡܐ ܝ X XX ܪܒܟ ܡܢܟ ܠܐ ܒܬܪ ܟܢܪܗ [119] X1II ܒܪ ܩܠܗ 1ܐܘ ܕܟܗܢ ܒܬܪ ܪܒܗ ܙܗܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢ ܐܬܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܒܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܐ ܟܦܢܐ . ܡܟܝܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܢ ܕܢܚܬܬ ܗܠܢܐ ܘܨܠܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ ܢܫܬܠܛܘܢ ܒܗ̇ ܘܬܡܢ ܢܫܠܡ ܪܗܛܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ . 25 ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܢ̣ܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܘܐ̣ܡܪ ܒܬܪ ܥܠ ܦܟܘܗܝ̈ ܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܢܦ̣ܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܝX ܂ X ܕܡܢ
P:Ps [AB] ܦܘܢܝܗܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܬܬܘܝܢܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܕܐܬܥܕܠܘ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܐܝܩܪܗ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ . ܐܡܝܪ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܥܡܐ ܡܢ
Eph:memHom ܩܛܪܐ̈ ܘܠܘܚܫܬܐ̈ ܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܠܕܝܠܗ ܝܕܥ̇ ¹² 425ܫܡܫܐ̈ ܕܫܢܘ ¹³ܘܢܦܩܘ
SynOr ܕܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܕܘܝܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܙܠ ܠܐܬܪܗ . ܘܦܢܘ ܘܐܬܘ ܒܬܪ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܡܪܝ ܟܘܣܪܘ ܘܡܪܝ ܩܪܕܓ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܘܡܢ