simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܡX ܠܐܢܫܘXܗ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬ ܐ
EliaNis:Chron ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ Xܝ̈ ܂
JacSer:memNativ ܐܪܥܐ ܢܗܪܐ ܡܢܗ ܒܬܪ ܙܒܢܐ̈ ܐܦ ܠܬܗܘܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
BarṢal:ComLiturg ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ
SevAnt:madHym ܚ ܝܝ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܢ ܕܝܢ ܢܐܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܩܠܝܠ . ܘܠܗܕܐ
ChronMin [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ
Sahd:BookPerf ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗܝܢ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃
Elia:epLeonḤar ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܟܕ
IšoMerv:ComPs ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐ̇ܡܪ ܆
BarṢal:ComGosp ܗ̣ܝ ܘܝܘܣܦ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܬ ܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ ܒܬܪ ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
SynOr . ܘܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ