simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܬܪ ܐܝܩܪܐ ܫܕܪܢܝ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܦܥܠܐ̈ ܕܡܢ ܕܐܫܟܚ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܐ ܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܦܥܠܐ̈ . ܘܠܩܛܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡ ܚܡܬܟܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܫܕܪܘ ܒܬܪ ܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܕܚܠܩܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ : ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈