simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܡܪܢ Xܠܝܢ ܃ ܦܛܪX ܠXܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܬܪ Xܝܐ ܕܣܦܩܐܝܬ ܡܘܕܥ ܃ ܕܐܬܐ ܗ̣ܘ XX ܕܬܠܡܝXXܬܝ ܂ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܝ ܂ X ܫܘܚܠܦܐ ܒܕܡܘܬ̣ܢ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܬܗ ܂ ܘܒܟܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܘܡܐ ܐܬܓܡ̣ܪ . ܟܕ ܟ̣ܬܒ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ X X X ܝ ܫܠܝܚܝܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܇ ܘܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨܒܬ . ܡܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܒܘܛܠܗ . -- ܠܡܐܣܝܘܬܟܘܢ XXX . ܠܡܣܐܢܘܬܗܘܢX --X XXX . ܒܬܪ ⁴ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Eph:memDomNos ܕܐܬܢܚܡ ܘܣ̣ܠܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܥܠ ܝܡܝܢ ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܬܪ ܒܡܘܟܟܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܙܕܪܥܬ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܐ . ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒ̣̇ܣܪ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܙ ܪ̣ܩ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܆ ܠܘ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܠܗ̇ܘ ܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܗ ܠܒ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܕܩ̣ܡ ܃ ܒܬܪ ܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܩܕܡ ܩܝܡܬܗ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܟܢ ܐܫܘܕ 32ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ . ܘܢܬܢܒܘܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܒܬܪ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܠܦ 31ܐܠܗܐ . 10 , 35ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ . ܘܡ̣ܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܝܣܪܝܢ ܫܢܝܝܢ̈ : ܕܩܡ ܥܝܠ ܐܣܛܘܢܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܣܝܡܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܙܪ̈ ܥ .
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܒܝܫܬܗ ܘܡܢ ܫܝܚܢܘܬܗ : ܐܠܐ ܐܢ ܗܘܐ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܐܠܐ ܢܚܬܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܀ ܗܦܟܬܐ ܀ ܐܪܐ ܝ ܘܕܠܐ ܒܬܪ ܀ ܕ ·ܘ · ܕܢ̇ܘܕܥ ܠܢ ܪ-ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܒܘܫܐ̈ ܠܒ̇ܫܝܢܢ
ActsGregPirang ܕܝܠܝ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ . 3ܥܢܐ ܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪ ܝ ܝܙܝܕܦܢܗ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ¹⁸ܘܬܫܡܥ ܠܗܘ̈ ܡܫ . ܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܬܗܘܐ ܡܘܗܦܛܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܥ̇ܪ ܘܚܘܝ ܪܒܘܬܗ ܕܕܠܐ ܦܚܡܐ ܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ̇ ܒܬܪ ܕܥܠܘܗܝ ܗܘܝܐ ܣܗܕܘܬܐ . ܘܟܡܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܝ ܡܣܬܠܩ ܆ ܟܕ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘ̇ܐ ܒܬܪ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܢܕܥܘܢ ܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦܐ̇ܫ ܡ̣ܢ
ChronMin ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܩܡ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܂ ܂ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܂ ܦ̇ܠܗ ܂ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܪܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ
P:Josh [AB] ܐܒܗܝܟܘܢ̈ : ܒܩܪܘܟܐ̈ ܘܒܦܪܫܐ̈ ܠܝܡܐ ܕܣܘܦ . ܘܓܥܘ ܒܬܪ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܘܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܝܡܐ : ܘܪܕܦܘ ܡܨܪܝܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܐܬܦ̇ܠܛ ܡܢ ܡܨܝܕܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܝܕ ܝܩܕܢܐ ܒܬܪ ܕܡܨܥܬ ܝܡܐ ܫܢܝ ܇ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܠܝܐ ܘܠܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܓ̇X ܇
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܡܫ̇ܠܚܝܢܢ