simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܡܘܬܗ ܢܬܓܕܦ . ܟܗ . ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܠܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܙܪ . ܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܘܗ̣ܘ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ : ܕܠܘ ܒܙܕܩܐ ܥܒܕܝܢ X ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܦ ܒܬܪ ܠܡܐܠܦ ܡܢܗ . ܘܡܟܣ ܠܗܘܢ ܐܦ ܥܠ ܚܫܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܦܠܓ̣ ܂ ܓܒܪܐ ܂ X X ·X ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܠܥܒܪ ܀ ] XܟXܒXܢܘXX XXܝXܠܝܘܘX ܢܢܟܝX X ܙ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܒܬܪ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܡܫ̇ܠܚܝܢ X ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܂ ·ܠܐ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܛܝܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫ̇ܠܡܘ ܢܕܪܗ ܂ ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܒ̣ܫ ܐܬܪܘܬܗ̣̈ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ̣ ܕܟܕ ܐܬ̇ܪܟܒ XX ܠܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܒܠܒܠ ܆ ܐܦܠܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܒܣܪܐ ܃ ܘܐܚܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠܓܝܘܗ ܂ ܟܕ ܐܬܒܪܢܫ ܇ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܠܗ ܢܦܚ̇ܡ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܕܡܢ̣ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܃
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܆ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܟܠܝܢܢ ܆ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗ : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢܐܝ 1X6 ܕܡܪܢ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ : ܐܟ̣ܠ ܡܢ
SynWestSyr ܝܥܢܘܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܇ ܛܥܐܘܗܝXX ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ : ܟܕ ܪܗܛܝܢ
Chron1234 ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܟܪ ܫܡܥ ܝܙܕܓܪܕ ܒܡܐܬܝܬܗ ܒܬܪ ܀ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܫܕܪ ܝܝ ܥܘܬܡܢ ܡܠܟܐ ܠܣܥܝܕ ܒܪܗ ܕܢܪܕܘܦ
Ps-Zach:EccHist Xܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܢܦܠܝܢܢ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܂ ܙ ·X ܒܬܪ 5ܘܕܚܫܐ̈ ܂ ܒܦܘܠܓܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܝ