simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܠܫܘܪܪܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܩܠܐ ܒܬܪ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܥܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ 1ܝ ܝ̇ܕܥ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
HistChurchEast ܕܡܠܠ ܥܡܗ . ܘܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ X ¹ܦܩܕܗ . X X X ܘܡܢ ܟܠ ܣܘܥܪܢ ܒܬܪ . ܘܡܥܒܪܐ ܠܟ ܒܢܗܪܐ ܕܡܝܐ̈ . ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܐܢܫܚܐ ܀ ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ̣ . ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ̇ XX ¹ ܒܬܪ ܠܘܝ ܠܫܡܥܘܢ ܝX ܠܡܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ
P:Mark [AB] ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܘܐ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܘܒܥܝܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܂ ܠܟܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܀  
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠܬܢ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܝܕܥ ܟܝܢܐ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣX . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܛܝ̇ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ XX ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܕܠܐ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܢܐ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ : ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܥܠ ܚܙܬܐ ܕܪܟܫܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈ ܠܚܡܝ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ
IšoMerv:ComOT ܝܣܪܝܠ . ܘܒܗ X ܐܬܥܘܟ . ܘܠܐ ܡܝܬ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܆ ܐܩܝܡ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ X¹ܕܐܫܬܟܚ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܦܪܥܘܢ
SevAnt:LuqJul ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢ ܡܠܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܘܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܛܠܢܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . - . ܘܬܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܦܝܣܗܘܢ ܡܬܚܒ ܠܗ̇ ¹¹²³ܠܪܡܘܬܗ . ¹¹²⁴ܠܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܢܫ ܒܬܪ . ܘܕܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܦܩܘܕܝܗ̇̈ ܕܫܪܝܪܬܐ . ܘܐܢܫ ܕܢܐܬܐ
ComGenExod ܫܘܥܒܕܐ ܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܕܝܪܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܫܘܦܢܝܢܐ . ܒܬܪ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܣܪ ܗܕܡܝܢ̈ ܐܩܝܡ ܬܪܥܣܪ ܫܒܛܝܢ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܢܝܗ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܃ ܐܘܣܦ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܕܟܕ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܕܡܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܫܠܝܚܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܠ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܥܠܝܬܐ ܒܬܪܥܐ̈ ܐܚܝܕܐ̈ ܒܗ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܪܬ ܕܡܘܬܗ̇ ܐܝܬ ܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
P:Sam [AB] ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܗܫܐ ܢܫܡܥ ܒܬܪ ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ
SergStyl:epLuqJew ܡܫܝܚܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܬܛܥܘܢ ܘܗܐ ܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܬܪ ܐܝܟ ܚ̇ܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܩܕܡ ܒ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܛܥܝܘܬܟܘܢ ܇ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܆ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܟܪܣܐ . ܘܟܪܣܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܆ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܆ ܐܡܪ ܡܚܕܐ