simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܡܬܩܢ ܠܗ ܇ ܟܕ ܙܕܩ̇ ܠܗ ܕܢܩܪܒܝܘܗܝ ܘܢܙܥܙ ܒܗ ܇ ܒܬܪ ܕܕܡ̇ܐ ܇ ܠܕܗ̇ܘ ܕܦܘܪܣܐ ܡܕܡ ܡܬܩܢ ܐܝܟ ܕܠܡܟܒܫ ܫܘܪܐ ܇ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
SevAnt:CathHom ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܡܢܗܘܢ ܕܫܘܘܕܥܐ̈ ܒܝܬܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܢܗ̣ܦܟܘܢ ܢܬܢܣܟܘܢ . ܪܚܡܐ̈ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܛܥܝܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܡܢ
P:Isa [AB] ܚܕ ܒܡܨܥܬܐ : ܘܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܕܚܙܝܪܐ : ܘܫܪܨܐ ܘܥܘܩܒܪܐ̈ . ܒܬܪ ܩܛܝܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ . ܕܡܬܩܕܫܝܢ ܘܡܬܕܟܝܢ ܒܓܢܐ̈ : ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܕܒܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܐܡܪ ܕܐܬ̇ܢܩܦ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܙ̈ ܢ̇ܦܪܫ ܟܝܢܐ̈ · ܝ̇ ܙ ܘܗܕܐ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܚܠܦ ܡܝܐ̣̈ . ܣ̣ܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ . ܕܠܟܝܢܐ ܢܫܚܠܦ ܒܬܪ ܕܙܩܝܦܐ . ܕܒܗ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܠܝܘ X ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܀
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܝܡܐ ܆ ܕܘܒܖܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܩܒܠ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܡܐܟܘܠܬܐ ܒܬܪ ܥܠܡܐ ܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ . ܢܒܓܬ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܘܚܐ ܆ ܥܠܥܠܐ . ²ܠܐܝXX XXX12̇0 ܗܘܐ ܒܥܠܥܠܐ ²ܡܪܝܐ . ܒܬܪ ܛܘܪܐ̈ . ܘܡܬܒ̇ܪܐ XX ܫܘܥܐ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܡܪܝܐ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܝܟܐ ܆ ܗܘܝ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܡܗܝܡܢܐ ܡܢ ܫܪܝܪܘܬܗ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܒܬܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܣܝܡܐ . [XXII 9]ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܐ̣ܙܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
CaveTreas ܕܩܝ̣X Xܢ ܟܘܪܗܢܗ ܩܘܝ ܐܪܒܝܝXܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܢ . X ܠܝX ܒܬܪ ܕܝXܘܕܐ . X X11ܘܗܕܐ ܗܘܢ ܟܪܘܢܗ ܕܚܝܩܝܐ . XX X1ܘܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܗܕܐ ܫܪܐ ܒܥܬܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܬܙܝܥܐ ܗܘܬ ܠܩܘܒܠܗ . ܒܬܪ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܝ ܂ ܐܝܢ ܠܡ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܡܠܐ 0ܝ ܩܠܝܠ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܘܒ ܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܗܘ̇ ܕܡܫܬܡܠܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܬܘܒ ܕܐܣܠܝ ܡܪܢ ܠܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܪܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܣܝܥܬܐ̈ ܕܚܪܥܐ̈ ܒܬܪ . ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܢܨܚ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܫܒܪܘܬܐ ܕܢܚܬ . ‏ ‏ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ
SynOr ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܬܪ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ